12 بوكسور در اردوي جديد تيم جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كميته فني فدراســيون بوكس نام ۲۱ مشــتزن را براي حضور در دور جديد تمرينهــاي تيم ملي بوكس جوانان اعالم كرد. اين بوكســورها بايد از روز شــنبه (نهم ارديبهشــتماه) خود را به كادر فني تيم جوانان معرفي كنند. پيمان شــاهپري، مهران صفايي، شــاهين عطايي، اشــكان رضايي، مهدي ماكويي، حسين موسي خاني، امين حضرتي، محمد عسگري، اشكان رشيد، رضا حســن نيا، سجاد موسوي و امير حسن ثقفي نفراتي هستند كه توانستهاند نظر كادر فني را جلب كنند.

بوكســورهاي جوان زير نظر اميد رشــيد بهعنوان سرمربي تيم جوانان كار خود را دنبال ميكنند. اين اردو در ســالن بوكس شهيد همت مجموعه ورزشي شيرودي برگزار ميشود؛ ســالني كه پيش از اين به دليل تعميرات تعطيل شــده بود و تيم جوانان براي اينكه تمرينهاي خود را ادامه دهد به شهر اراك رفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.