رقابت 60 كماندار در مسابقههاي ساحلي از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين دوره مسابقات ســاحلي تيراندازي باكمان قهرماني كشور از فردا (هفتم ارديبهشــت ماه) در ساحل ساري برگزار ميشود. در اين مسابقه بيش از ۰6 كماندار از استانهاي كشور اعالم آمادگي كردهاند. اين مسابقات در مســافت ۰4 متر رشته ريكرو و كامپوند مردان و زنان در ساحل مجتمع تفريحي و رفاهي بهزيستي در ساحل فرح آباد ساري برگزار ميشود.

جام ملتهاي هاكي آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.