اشتباهات زيدان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئــال مادريد به بارســلونا اجازه داد در كورس قهرماني الليگا بماند و زينالدين زيدان در كنفرانس خبري تاكيد داشــت كه هيــچ چيز را تغيير نميدهد اما شــايد بــه خاطر بعضي تصميماتي كه در ايــن بازي گرفت، پشيمان باشد.

بيل آماده نبود

مربي فرانسوي تصميم گرفت گرت بيل كه تازه از مصدوميت رها شده را در تركيب اصلي قرار دهد به جاي ايسكو و ماركو آسنسيو اما بعد از 35 دقيقه بال ولزي را تعويض كرد. بيل آماده بازي در تركيب اصلي نبود.

حتي قبل از اين آســيب ديدگي، خط حمله رئال موسوم به BBC خوب كار نميكردند و با حضور آنها ســفيدها شكل تيم نداشتند. دومين اشتباه زيدان اين بود كه نخواســت به تركيب BBC دست بزند.

نيمكت نشيني آسنسيو و ايسكو

وقتي آسنســيو به بازي آمد و در سيستم منطقيتر 4-4-2 به كار گرفته شــد رئال تعادل بهتري به دست آورد. ايسكو به بازي نيامد و لوكاس واسكس حتي روي نيمكت هم نبود.

زيــدان با آنكه از مقامات باشــگاه هيچ فشاري وارد نشده بود، بيل، كريم بنزما و كريستيانو رونالدو را در تركيب اصلي قرار داد.

بازيخواني

زيدان نه تنهــا در انتخاب تركيب اصلــي دچــار اشــتباه شــد بلكه در جريان بازي هم خطــا كرد مثل اينكه ميخواســت بازي را ببــرد و وقتي گل سرنوشت ساز بارســلونا زده شد، شش بازيكن رئــال در نيمه حريف بودند. ال كالســيكوها در خاطرههــا ميمانند و اين يكي نمــره خوبي براي زيدان باقي نخواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.