پیامهاي تند هواداران پرسپولیس براي برهاني

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تعريــف و تمجيدهاي آرش برهاني از هواداران اســتقالل و برعكس انتقاد از هواداران پرســپوليس به خاطر سرزنش طارمي كار دستش داد و روز گذشته در فضاي مجازي موجــي عليه اين بازيكن راه افتاد كه آسايش را از او سلب كرد.

نخســتين فــردي كــه عــادل فردوســيپور به او لقــب گل نزن را داد آرش برهاني بود.

آرش از نــگاه آمــاري بهتريــن گلزن اســتقالل اســت اما افــت او در ســالهاي پاياني حضورش در استقالل و موقعيتهاي زيــادي كه در بازيها از دست ميداد باعث شد تا فردوسيپور به آرش لقب گلنزن را بدهد.

درســت هميــن سرنوشــت براي طارمــي مهاجم پرســپوليس هم پيش آمده اســت و اين مهاجم بــا اينكه در فصل گذشــته آقاي گل شد و در فصل جديد هم در آستانه آقاي گلي است اما به دليل از دســت دادن موقعيتهايش جا پاي برهاني گذاشــته و اين روزها به شدت توسط هواداران پرسپوليس مورد انتقاد قــرار ميگيرد، هميــن نكته هم باعث شد تا برهاني در برنامه تلويزيوني نود از هواداران پرسپوليس بابت سرزنش طارمي انتقاد كنــد. حاال اما اين مهاجم با پيامهاي تند و تيزي توســط هواداران پرسپوليس مواجه شده و بايد اين فضا را تحمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.