شباهتهاي استقالل و االهلي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل و االهلي، تيمهــاي اول و دوم گروه اول در ليگ قهرمانان آســيا سه شنبه شب طي يك مصاف حساس به ديدار هم رفتند. دو تيمــي كه در ليگ قهرمانان آســيا نتايج نزديك يا بهتر بگوييم شــبيه بــه هم گرفتهاند و هر دو از شــانس خوبي براي صعود به مرحلــه بعدي اين رقابتها بهرهمند هستند.

اين دو تيم كه هر يك در چهار ديدار قبلي دو بار برنده از ميدان خارج شــدهاند و يك بــار نيز بازنده و در يــك ديدار هم به نتيجه مساوي رســيدهاند تا حاصل كار هر يك از آنها در آســيا 7 امتياز باشد، در ليگهاي داخلي كشورشــان نيز شرايطي كامال مشابه دارند.

در حالي كه اســتقالل با كســب 51 امتياز در رده ســوم جدول رده بندي ليگ برتر قرار گرفته اســت، االهلي نيز درســت بــا همين تعداد امتيــاز در رده دوم جدول رده بنــدي ليگ برتر امارات قرار دارد تا دو تيم در كســب امتياز كامال مســاوي و در جايــگاه جدولي نيز بســيار نزديك به هم باشند.

تيــم االهلــي 15 بــار در رقابتهاي اين فصل طعم پيروزي را چشــيده اســت و آبيهــاي تهران نيز ۴1 بــار تا در تعداد پيروزي نيز عملكردي نزديك به هم داشته باشــند. خط حمله دو تيم نيز با ۴۴ و 1۴ گل زده عملكــردي نزديك بــه هم دارند تا دو تيم با شــرايطي تقريبا شــبيه به هم ليگ داخلي كشورشان را پشت سر گذاشته باشند. اين دو تيم با شرايطي كامال مساوي در جدول رده بندي گروه A ليگ قهرمانان آسيا ديشب در ورزشــگاه آزادي به مصاف هم رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.