بغالني: چرا نفت آبادان نبايد مثل تراكتور باشد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين بغالني، مدافــع نفت آبــادان در خصــوص نتايــج خوب هفتههاي اخير اين تيم در ليگ برتر، توضيــح ميدهد: « در نيمفصل اول، 16 امتياز كســب كرديــم كه با نظر مديريت، كادر فني تيم تغيير كرد و فيروز كريمي كــه كاربلد و با دانش است، سرمربي شد و تغيير و تحولي هم در تيم ايجاد شد. برخالف آنچه كه گفته ميشد نفت آبادان به ليگ يك ســقوط ميكند، توانســتيم در نيمفصل دوم كه امتياز گرفتن خيلي سخت است، نتايج الزم را بگيريم.»

او نفت آبادان را با تراكتورسازي مقايســه ميكنــد و در ايــن رابطه ميگويــد: «نفتآبــادان يــك تيم ريشــهاي اســت و حيف اســت كه يك ســال ليگ برتر باشد و دو سال در ليــگ يــك كار كند. چــرا تيم پرطرفــدار نفت آبــادان نبايد مانند تيم تراكتورســازي باشــد كه وقتي به ليــگ برتر آمد، هر ســال مدعي قهرمانــي بوده و در ليــگ قهرمانان آسيا هم حضور داشــته است؟ تنها دلخوشــي آبادانيهــا همين فوتبال اســت، پس بايد به اين تيم برسند. مســووالن بايد يك تيم خوب براي فصل آينده آماده كنند تا طي دو سه سال آينده، يك قهرماني كسب كند و باعث شــادي دل آبادانيها شود.» بغالني در خصوص ديدار اين تيم در شــهرآورد خوزستان با فوالد توضيح ميدهد: «فوالد رقيب ســنتي نفت آبادان است و هميشه بازي تيمهاي اســتقالل خوزســتان، فوالد و نفت آبادان حساس بوده و در آن كري هم وجود داشته است. اميدوارم كه شاهد بازي خوبي باشــيم و مطمئن باشيد كه بــراي اين ديــدار برنامه خاصي داريم. اميدوارم كه ما در اين بازي به پيروزي برسيم و به جايگاه تكرقمي نزديك شويم.»

او در خصوص ادامــه همكاري با نفت آبــادان ميگويد: « امســال قراردادم با نفت آبادان تمام ميشود. مــن چندين ســال اســت كــه در خدمت نفتآبادان بودهام و هر سال پيشنهادهايي داشــتهام اما هميشه نفت آبــادان را ترجيح دادهام. اكنون هم يكي دو پيشــنهاد دارم ولي بايد ليگ به پايان برســد تا در خصوص فصل آينده تصميم بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.