مهديپور: صعود حق ذوبآهن است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي مهديپــور هافبك ذوبآهن معتقد اســت با وجود شكســت ســنگين مقابل العين تيمش ميتواند از گــروه صعود كند: «اين بازي يكي از بازيهاي خيلي خوب امســال ذوبآهن بود. ميتوانســتيم به گل برســيم اما متأسفانه نتوانستيم اســتفاده كنيم. روي چند ضد حمله گل خورديم و متأســفانه نتيجــه برخالف روند بــازي رقم خورد. البته هنوز چيزي را از دســت ندادهايم و مثل قبل بايد االهلي عربســتان را در قطر ببريم تــا صعود كنيم. بازي صعودمان بازي با االهلي شــده و بايد با همــت بازيكنان از اين بازي بهترين نتيجه را كســب كنيم. با توجه به كيفيــت بازيهايي كه انجــام ميدهيم حقمان اســت از گروه صعود كنيم. امسال گروه سختي در آسيا داشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.