رجبزاده: مقابل العين خودزني كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجــبزاده كاپيتــان ذوبآهن كه شــرايط متفاوتي در اين تيم ميگذراند، از اينكه ذوب بــا 3 گل از العين شكســت خورد ناراحت است و ميگويد: «ما بازي را خوب شروع كرديم و موقعيتهاي زيادي هــم براي گل زدن ايجاد كرديم امــا از آنها هيچ اســتفادهاي نكرديم در صورتي كه حريف روي تك موقعيت خود به گل رسيد. ما حتي پنالتيمان را هم گل نكرديم تا در اين بازي خودزني كرده باشيم. به نظر من العين بازي را خيلــي حرفهاي برد. پيش از بازي گفتم نبايد اجازه دهيم همه چيز به بازي آخر بكشــد اما اين اتفاق افتاد. بازي با العين راحتتر از بازي آخر با االهلي بود كه متأســفانه نتوانستيم برنده شــويم. حاال تنها راه صعودمان شكست االهلي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.