خالد عيسي: روحيه جنگندگيام را حفظ كرده ام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــه جرأت ميتوان گفت اگر خالد عيســي درون دروازه العين امارات نايســتاده بــود، ذوبآهن با اختالف چند گل ميتوانست اين تيم را شكست دهد اما واكنشهاي عالي اين بازيكن، او را بهترين بازيكن زمين كرد. او درباره اين پيروزي ميگويد: « به تيم خودمان تبريك ميگويم با وجود مصدوميتهايي كه داشتيم خوب بازي كرديم. از سرمربي تيم تشكر ميكنم كه با استراتژي خوب سرمربي پيروز شديم.» هميشه به همين اندازه آمادهاي يا در اين بازي در اوج بودي؟ خالد عيسي در همين رابطه توضيح ميدهد: «هميشه با روحيه جنگندگي ادامه ميدهم و هميشه كار خودم را انجام ميدهم اما هميشه شرايط خوب نميشود ولي به هواداران قول ميدهم اين روند ادامه داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.