ستارههاي ديروز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - سیاه و سفید

به اندازه ســالها دور شدهايم از روزهايي كه فوتبال ايران با گلزناني همچــون علي دايي و خــداداد عزيزي حريــف ميطلبيد. روزهايي تكرارنشــدني كه با هر موقعيت از دست رفته در تيمملي، به يادشان ميافتيــم و باز با حســرت زير لب تكرار ميكنيم كه «روي دســت علي دايي، گلزن نيامــد.» اين عكس از جام ملتهاي 1996 امارات به يادگار مانده. رقابتهايي پر از بدشانســي براي تيمملي ايران كه مدال نقره را هم مثل جام قهرماني از دســت داد و ســوم شــد. آن تيــم اما روياييترين و دوستداشــتني تيمملي فوتبال ايران بود كه دو ســال بعد از ســومي در آســيا به جام جهاني 98 فرانسه رفت و سپس ســتارههايش يك به يك راهي اروپا شــدند. دايي و خداداد هم بــه بوندسليگا رفته بودند كه خداداد خيلــي زود كلن را ترك كرد و برگشــت اما علي دايي بعــد از آرمينيابيلهفلد به هرتابرلين و بايرنمونيخ رفت و حاال سالهاست در ليگ برتر مربيگري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.