تمرين تيم ملي در ورزشگاه اصلي جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوشان فوتبال ســاحلي کشورمان اولین تمرین خود را در ورزشگاه تازه تاسیس شهر ناسائو برگزار کردند.

جام جهاني فوتبال ســاحلي 2017 به میزباني کشــور باهاما با حضور 16 تیم برزیل، ایران، ایتالیا، باهامــا، ژاپن، اکوادور، مکزیک، نیجریه، پاناما، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، ســنگال، سوییس، تاهیتي و امارات از 27 آوریل (بامداد هشــتم اردیبهشــت )96 آغاز ميشــود. تیم ملي فوتبال ســاحلي کشــورمان که از یکم اردیبهشت وارد باهاما شــده ضمن پیگیري تمرینات خود ســه بازي دوســتانه نیز در این کشــور برگزار کرده است. مليپوشان کشورمان در نهایت نخستین تمرین خود را در ورزشگاه ملي فوتبال ساحلي آرنا شهر ناسائو برگزار کردند. در واقع تیم ملي ایران نخستین تیم از بین 16 تیم حاضر در جام جهاني بود که در ورزشــگاه اختصاصي تازه تاسیس شده براي رقابتهاي جام جهاني به تمرین پرداخت. فیفا نیز در کانال رسمي خود در فضاي مجازي ضمن انتشار عکسهاي تمرین بازیکنان ایران از رویارویي آنها برابر مکزیک در اولین دیدار جام جهاني نوشت. تیم ملي فوتبال ساحلي کشــورمان که به عنوان قهرمان آسیا در جام جهاني حضور یافته با تیمهاي مکزیک، ایتالیا و نیجریه در گروه دوم رقابتها قرار دارد.

برنامه دیدارهاي مرحله گروهي ایــران در جام جهاني 2017 باهاما به شرح زیر است: 8 ارديبهشت ایران - مکزیک - ســاعت 15:30 به وقت محلي- ســاعت 00:00 (بامداد جمعه) به وقت تهران 10 ارديبهشت ایــران – ایتالیا - ســاعت 15:30 به وقت محلي- ســاعت 00:00 (بامداد یکشنبه) به وقت تهران 12 ارديبهشت نیجریه – ایران - ســاعت 18:30 به وقت محلي- ســاعت 3:00 بامداد به وقت تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.