سرمربي شجاعي در پلیآف ليگ قهرمانان اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي صربســتاني یاران مسعود شــجاعي شــاید هدایت یک تیم حاضر در لیــگ قهرمانــان اروپا را بر عهــده بگیرد. ســایت رادیــو ورزش یونان اعــام کرد، والدان میلویوویچ، ســرمربي 47 ساله تیم پانیونیوس آتن مورد توجه باشــگاه آپوئل قبــرس قرار گرفتــه و به احتمــال فراوان پــس از پایــان آخرین بازي ســوپر لیگ یونــان مذاکــره طرفین آغاز خواهد شــد. پانیونیوس با هدایت میلویوویچ صربستاني نتایج بســیار خوبي در فصل جاري ســوپر لیگ یونان گرفت و راهــي مرحله پليآف این رقابتها شــد. باشگاه آپوئل قبرس که در لیگ قهرمانــان اروپا حضور دارد انگیزه خوبي بــراي جدایي میلویوویــچ از جمع پانیونیوسيها است. سرمربي یاران شجاعي پیش از این هدایت تیم اومونیاي قبرس را نیز بر عهده داشــت. همچنین خبر دیگري از باشگاه یاران مسعود شجاعي حاکي از آن است که باشگاه پانیونیوس در تدارك جشن بزرگ خیابانــي در آتن پــس از برگزاري آخرین بازي فصل جاري ســوپر لیگ یونان است. پانیونیوس 10 اردیبهشت در ورزشگاه خانگي نیوازمیرنا میزبان لوادیاکوس است. این تیم هماکنون با 52 امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد. تیمهاي رده دوم تا پنجم جدول ردهبندي در مرحله پليآف ســوپر لیگ یونان به صورت دورهاي جهت کســب ســهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا رقابت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.