افتتاحدورهمربيگريفوتبالبانوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوره آمــوزش مربیگري فوتبــال پایه بانوان باحضور مدرسان نروژي در مرکز ملي فوتبال ایران آغاز شــد. ایــن دوره آموزش مربیگري فوتبال پایه بانوان به مدت سه روز و با شرکت 24 مربي خبره فوتبال پایه سراسر کشور با حضور مدرسان نروژي در مرکز ملي فوتبــال ایــران برگزار ميشــود. محمدرضا ســاکت و احساني در مراســم افتتاحیه این دوره آموزشي حضور داشته و دقایقي را براي مربیان صحبت کردند. محمد احساني، رییس کمیته آموزش ضمن تشــکر از فدراســیون فوتبال به خاطر برگزاري دورههاي آموزشي، از مربیان خواست تا با تاش و پشتکار براي بهتر شــدن وضعیت فوتبال و تیمهاي بانوان اقدام کنند. محمدرضا ساکت، رییس سازمان تیمهاي ملي در این جلســه ضمن تشکر از مربیان سراســر کشــور و مدرسان نروژي به مساله تیمهاي ملي اشاره کرد و گفت: 18« تیم ملي در قسمت آقایان و بانوان داریم که 7 تیم مربوط به بانوان اســت. در رقابتهاي فوتبال سوچي روسیه (مســابقات دوستانه) و مرحلــه مقدماتي جام ملتهــاي فوتبال زنان آسیا در ویتنام، شــاهد حضور بهترین بازیکنان بودیم. بانوان ایراني همگام با مردان در شوراي شــهر و مجلس و ادارات مختلف حضــور دارند در نتیجه زنــان ایراني متعهد بــه فوتبــال و در همه جهــات از بهترینها هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.