بهترين نماينده ايران، دوم گروه

آمار پرسپولیس در آسیا هم فوقالعاده است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيمــي كه در بين چهــار نماينده ايــران كمترين امتياز را كســب كرده و شــانس صعود كمتري دارد به لحاظ آمار بهتريــن تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا است.

بــراي انتخاب اينكه از نــگاه آمار چه تيمــي بهترين بوده، ســه فاكتور تعداد شوت، تعداد پاس و مالكيت توپ مورد بررســي قرار گرفته كه تيم برانكو بين نمايندگان فوتبــال ايران در ليگ قهرمانان در هر ســه آيتم صدرنشــين بوده اســت. اما جدا از برتــري آماري مقابل اســتقالل، ذوبآهن و استقالل خوزستان پرسپوليس در گروه خودش هم آمار خوبي بر جاي گذاشته است.

تيمــي كــه حــاال در رده ســوم گروه چهــارم قــرار دارد و براي صعود چشــم به اما و اگرها دوخته اســت در ليگ قهرمانان برخالف كســب نتيجه، در آمارهــا قــوي عمل كــرده و از هر حيثــي دومين تيم برتر جدول اســت. پرســپوليس در شــوتهاي زده شده بعد از الوحده قــرار دارد و در ميانگين پاس، مالكيــت توپ و در شــوتهاي زده شده به ســمت دروازهاش هم بعد از الهالل دومين تيم برتر گروه اســت. پرســپوليس در هــر مســابقه به طور ميانگين 14 شــوت ميزنــد و دوازده مرتبه هم به حريــف اجازه ميدهد كه به سمت دروازهاش شــوت بزند. وقتي همــه آمارهاي گروه را مــرور ميكنيم مشــخص ميشود پرســپوليس دومين تيم باكيفيت گروه است و حق دارد كه به مرحله بعد صعود كند. پرسپوليس در پنج ديدار آسيايياش، 70 شوت زده و ميزان مالكيــت توپش به طور ميانگين 52/9 درصد بوده است. سرخها به طور ميانگين در هر بازي 436 پاس ارســال كردهانــد و ضمن برتــري مقابل ديگر نمايندههاي ايران، الريان و الوحده تنها از الهالل در آيتم ميانگين مالكيت توپ و تعداد پاس ضعيفتر عمل كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.