فتح آبادي: الوحده راحت نميبازد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

غالمرضــا فتــح آبــادي مهاجــم ســابق پرســپوليس درباره شــانس صعود اين تيم در ليــگ قهرمانان ميگويــد: «به هر حــال ما با تيمهاي عربي از گذشته مشكالتي داشتهايم اما متاسفانه باشــگاههاي ما تفكرات مثبتي درباره بازيهاي آسيايي ندارند و اين مسابقات را دست كم ميگيرند تا هميشــه به مشــكل بخوريم.» فتح آبادي ميگويد: «وقتي بازيها قرعهكشــي شــد ميدانســتيم كه بايد با چه تيمهايي بازي كنيم و بايد با تماشاي فيلم بازيهاي اين تيمها از آنها شناخت كافي به دست ميآورديم اما االن شرايط طوري شده كه پرسپوليس در بازي آخر محكوم به برد اســت و وقتي الوحده شــانس را بــه ما برگرداند بايد اين تيــم را ببريم و منتظر باشيم الريان برنده نباشد و تباني صورت نگيرد.» پيشكسوت پرسپوليس ميگويد: «الهالل مقابل پرسپوليس بازي متعادلي انجام داد اما اميدوارم اخطارهايي كه آنها گرفتند مشكلســاز نشــود و بازي آخــر جوانمردانه انجام شــود. اميدوارم پرســپوليس به مرحله بعد صعود كند. اگر ســه تيم از نمايندههاي ايران هم به مرحله بعد بروند نتيجه خوبي براي فوتبال ماســت.» فتح آبادي ميگويد: «درســت اســت كه الوحده ته جدول قرار گرفته اما تيمي نيست كه به راحتي شكست بخــورد. ما بايد بــا صبرو حوصله بــازي كنيم و بدانيــم كه يك برد يك بر صفــر هم برايمان كافي است. اميدواريم در بازي همزمان هم اتفاق خاصي نيفتد و پرسپوليس صعود كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.