جعفري سرپرست فدراسيون ورزش روستايي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانان در حكمي غالمرضا جعفــري را براي انجام امور جاري و برگزاري مجمع انتخاباتي بهعنوان « سرپرســت فدراســيون ورزش روســتايي و بازيهاي بومي محلي» منصوب كرد. زمان رياســت چهار ساله غالمرضا جعفري در فدراســيون ورزش روســتايي و بازيهاي بومي محلي به پايان رســيده است. بر اين اساس، مسعود ســلطاني فر در حكمي وي را بهعنوان سرپرســت اين فدراســيون منصوب كرد تا ضمن انجام امور جاري فدراســيون، مقدمات برگزاري مجمع انتخاباتــي را نيز فراهم كند. در حكم ســلطاني فر براي غالمرضا جعفري آمده اســت: «با توجه به تعهد و تجربه جنابعالــي در امور مديريتي و به اســتناد اختيارات مندرج در ذيل ماده 10 اساسنامه فدراســيونهاي ورزشي، به موجب اين ابالغ بهعنوان « سرپرست فدراســيون ورزش روســتايي و بازيهاي بومي محلي» منصوب ميشويد. شايسته اســت ضمن انجام امور جاري فدراســيون، با هماهنگي وزارتخانه نسبت به برگزاري مجمع انتخاباتي فدراسيون اقدام نماييد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.