بانوان ركابزن در اردوي آموزشي اتحاديه جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو ركابــزن نوجــوان و يك مربــي بانوان براي حضــور در كالسهاي پيشــرفته فدراســيون جهاني در كره جنوبي راهي شرق آسيا شدند. افسانه سجادي بهعنوان مربي، ساجده سياحيان و رضوان شريفيان بهعنوان ركابزن در اين دوره پيشــرفته شركت كردند. در راســتاي توسعه و پيشرفت رشته دوچرخه ســواري بانوان، اتحاديه جهاني دوچرخه سواري اقدام به برگزاري يك دوره پيشــرفته دانش افزايي براي مربيان بخــش جاده و دوره افزايش تكنيك دوچرخه ســواران بانوان كرده است كه فدراسيون دوچرخه سواري ايران نيز ســه نماينده خود را به كره جنوبي محل برگزاري اين دورهها اعزام كرد. اين دوره مربيگري پيشــرفته حــدود 43 روز به طول ميانجامد و اكثر كشورهاي آسيايي در آن شركت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.