آغاز دور جديد تمرينات تيم ملي كانو از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جديد تمرينات تيم ملي كانوي ايران از 8 ارديبهشــت با حضور 5 قايقران آغاز ميشود. 5 قايقران به دور جديد تمرينات تيم ملي كانوكانادايي دعوت شــدند تا تمرينات خود را از 8 ارديبهشت ماه در درياچه آزادي آغاز كننــد. براي اين مرحله از اردو كه تا 28 ارديبهشــت ماه ادامه دارد، معراج محمدزاده، كيا اســكنداني و هومن كريمي از تهران، علي اجاقي از كرمانشاه و عادل مجللي از گلســتان به اردو دعوت شــدهاند. الياس اقليمي سرمربي كانوكانادايــي و دامون صادقي بهعنوان دســتيار مربي اعضاي كادر فني اين تيم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.