اعالم آمادگي 18 كشور براي حضور در رقابتها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اولين دوره رقابتهاي كشتي پهلواني قهرماني اروپا زير نظر اتحاديه جهاني كشــتي و با حضــور ٨١ كشــور همزمان با مســابقات قهرماني بزرگساالن اروپا در صربستان برگزار ميشود. اين رقابتها، روز 0١ ارديبهشت ماه با شركت كشــورهاي روســيه، آذربايجــان، اوكراين، گرجســتان، بالروس، مجارستان، ارمنستان، آلمان، هلند، اســپانيا، اســتوني، لهســتان، بلغارســتان، فرانسه، يونان، مقدونيه، لتوني و مولــداوي، در اوزان ‪00١ 09، 0٨،‬ و +١00 كيلوگرم برگزار خواهد شــد. وزن كشي اين مسابقات روز 9 ارديبهشت ماه انجام ميشود. همچنيــن همزمان بــا رقابتهاي كشــتي پهلواني قهرماني اروپا، دو كلينيك تشــريح قوانين داوري و نحوه برگزاري مســابقات در روزهــاي ٨ و 9 ارديبهشــت ماه و پيش از اين رقابتها برگزار ميشــود. كشــتي پهلواني در حال حاضر زير نظر اتحاديه جهاني كشــتي بهعنوان يك فدراســيون المپيكي و تحت نظر كميته بينالمللي المپيك )IOC( فعاليت ميكند و بر همين اســاس امسال اولين دوره رقابتهاي قهرماني اروپا زير نظر اتحاديه جهاني برگزار ميشود. عليرضا حيدري نيز بهعنوان رييس فدراســيون جهاني كشتي پهلواني و رييس كميته پهلواني اتحاديه جهاني كشتي در اين رقابتها حضور داشته و نظارت خواهد كرد.

بيات: تيم اميد باید رابط دو رده سني باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.