تركيب اعزامي به مسابقات جهاني دو و ميداني ۷۱ ارديبهشت اعالم ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيب تيم اعزامي دو و ميداني به مســابقات جهاني روز ٧١ ارديبهشت ماه و در پايان رقابتهاي قهرماني كشور اعالم ميشــود. مســابقات دو و ميداني قهرماني كشــور و انتخابي تيــم ملي براي حضــور در رقابتهاي جهانــي لندن از 3١ تا 6١ ارديبهشــت ماه در مجموعه ورزشي آفتاب انقالب برگزار ميشود. از آنجايي كه كادر فني تيم ملي بايد اسامي تيم ملي را تا ٧١ ارديبهشت به مسووالن برگزاري رقابتها اعالم كنند، تركيب نهايي تيم را در پايان مســابقات انتخابي و در جلســه كميته فني اعــالم خواهند كرد. نماينــده كميته بينالمللي پارالمپيك براي حضور در اين مســابقات خانم ژانر از كشــور اســتراليا اســت كه روز 3١ ارديبهشــت ماه به تهران ميآيد. افتتاحيه مســابقات نيز روز ٤١ ارديبهشــت ماه ساعت 0١ تا ٥٤:0١ صبح انجام ميشــود و آقاي اشــرفي دبيركل كميته ملي المپيك ضمن خوشامدگويي به شركت كنندگان مطالبي درباره مســابقات اعالم خواهند كرد. سپس مسابقات از ساعت ١١ صبح آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.