معرفي كمانداران برتر ريكرو كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نفرات برتر مسابقات تيروكمان خارج از ســالن ردهبندی كشوري در دو بخش مردان و زنان رشته ريكرو معرفي شدند. در پايــان رقابتهاي ردهبندی كشــوري در بخش ريكرو مــردان كه با رقابت ٧٥ كماندار در مســافت 0٧ متر در ورزشگاه شهداي ساري برگزار شد، مهرداد نادري از تيم چهــار محال و بختيــاري با ثبت بهترين عملكرد به مقام نخست اين رشته دســت يافت. همچنين مهدي عزيزي از قم و اميد گيالني از يــزد به ترتيب دوم وسوم شدند. در رشته ريكرو زنان هم كه 30 كماندار با هم رقابت كردند، ســمانه رمضــان پور› از تيم يزد قهرماني را از آن خود كرد و پريســا روحانيــان از تهران و فاطمــه بهرامن از گلســتان در ردههاي دوم و ســوم قرار گرفتند. مرحله نخست مســابقات تيرانــدازي باكمــان خارج از سالن قهرماني مردان و زنان كشور از روز سهشنبه در ساري آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.