دهمين همايش بينالمللي علوم ورزشي افتتاح شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دهمين همايش بينالمللي علوم ورزشي با هدف گرد آمــدن اعضاي علمي و اجرايي خانواده ورزش ديروز بــا حضور وزير ورزش در ســالن همايشهاي بينالمللي دانشــگاه شــهيد بهشتي افتتاح شــد. در اين همايش مســعود ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان، عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي پژوهشي وزير، عليرضا اســدي دبيركل فدراســيون فوتبال و رضــا قراخانلو رييس پژوهشــگاه علوم ورزشــي حضــور داشــتند. همچنين بيش از 2 هزار نفر از اســتادان، پژوهشگران، دانشــجويان و صاحبنظران علوم ورزشي و اســاتيد برجســته داخلي و خارجي حضور دارنــد. دهميــن همايش علوم ورزشــي از امروز به مدت دو روز در ســالن همايشهاي بينالمللي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه دارد. در اين همايش مقاالتي شــامل فيزيولوژي، تغذيه ورزشــي، رفتار حركتي، روانشناسي، آسيبشناسي ورزشــي و حركات اصالحي، بيومكانيك، جامعه شناسي، حقوق، تاريخ و فلسفه ورزشي در دو روز به صورت سخنراني و پوستر ارائه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.