سیمئونه: چهار فینال داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اتلتيكومادريد با گل دقيقه 82 روبرتو سوريانو متحمل شكست خانگي يك بر صفر برابر ويارئال شــد تا نخستين باختش بعد از 12 بازي در رقابتهاي مختلف و دومين شكســتش در ليگ در سال 2017 رقم بخورد. تيم ميزبان در ايــن بــازي برتري قابــل توجهي نســبت به حريف داشت و 23 شوت روانه دروازه ويارئال كرد در برابر شش شوت «زيردريايي زرد». ويارئال تنها دو شوت در چارچوب داشت اما براي چهارميــن بار متوالي توانســت برابر اتلتيكو دروازهاش را بسته نگه دارد و آمار خود در شش بازي اخير برابر تيم ديگو ســيمئونه را به 4 پيروزي، يك تساوي و يك باخت برساند. ســوريانو بعــد از اين بــازي گفت: «ما شــانس زيادي نداشــتيم اما از موقعيتمــان خوب اســتفاده كرديم. بازي با تيمي مثل اتلتيكو واقعا سخت اســت و بردن اين بــازي و ماندن در كورس ســهميه اروپا اهميت زيادي دارد. در طول فصل نشــان داديم اگر صددرصــد باشــيم ميتوانيم هر تيم بزرگي را شكست دهيم.» تيم فران اســكريبا در بازي رفت هم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.