بیل، تا يك ماه غايب است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرت بيل سه تا چهار هفته دور از مياديــن خواهد بود. اين خبري اســت كه كادر پزشكي رئال مادريد اعالم كرده اســت. اين بازيكن دچــار مصدوميت درجــه دو از ناحيه ســاق پاي چپ شــده است. به اين ترتيب او هر دو ديدار نيمهنهايي ليگ قهرمانان برابــر اتلتيكو مادريد را از دســت ميدهد اما اميدوار اســت كه در صورت رســيدن رئــال به ديدار نهايــي، در اين بازي حضور داشته باشد.

ايــن بازيكن شــماره 11 رئال مادريد در دقيقه 35 بازي با بارسلونا مصدوم و مجبور شد زمين را تــرك كند. او از زمان پيوستن به رئال مادريد تاكنون 17 بار مصدوم شــده است. به زيدان گفته شده بود كه حضور او در ميدان خطر دارد و ممكن اســت دوباره مصدوم شود. در همــان دقايقي كه او بازي كرد هم مشخص شد كه توان كافي را ندارد اما زيدان گفته اســت: «اگر بازيكني صد درصد آماده نباشــد، هرگز روي او ريســك نميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.