رئال برای امباپه دست به جیب میشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه تايمز انگليس نوشته است كه منچسترســيتي براي خريد كيليان امباپه از موناكو دست به كار شده اما به محض آغاز مذاكرات با تيم فرانسوي از تالش براي جذب او منصرف شده است. طبق ادعاي اين نشريه صدرنشين جدول ردهبندي لوشــامپيونا به مالكان اماراتي منســيتي گفتهاند كه يا 110 ميليون پوند 130( ميليون يورو) آماده كنند يا قيد جذب مهاجم 18 ساله آنها را بزنند و تيم تحت هدايت پــپ گوارديوال هم گزينه دوم را ترجيح داده اســت. رقمي كــه موناكو براي فــروش امباپه تعيين كرده آنقدر باالست كه مشخص نيست ديگــر مشــتريان متمول ايــن بازيكن آيندهدار به ويژه رئال مادريد و بارسلونا هم حاضر به پرداخت آن شــوند.با اين حال نشــريه اكيپ فرانسه نوشته است كه رئاليها ممكن اســت بــراي خريد امباپه دســت به حركتي ديوانهوار بزنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.