استقالل عصبانی اين بار با يعقوب

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يعقــوب كريمي در بازي با االهلي بعــد از مدتهــا نيمكت نشــيني به تركيب استقالل اضافه شد و البته براي اولين بار در اين فصل در پست هافبك چپ، پستي كه در آن تخصص دارد به زمين رفت.

يعقوب كريمي در نيمه اول خالق مهمترين موقعيت استقالل بود و ضربه ايســتگاهي با دريافت فوقالعاده ماجد ناصر به كرنر رفت تا اين بازيكن شانس بــه ثمر رســاندن اولين گل آســيايي خود را از دســت بدهد اما او در همين نيمــه بــا مدافع حريف درگير شــد و چند دقيقهاي بازي قطع شــد تا خالق جنجاليترين صحنه بازي هم خودش باشد، البته درگيري چندان باال نگرفت و با وســاطت بازيكنــان حريف ماجرا ختم به خير شد.

كريمــي اما در نيمه دوم بســيار بهتر بازي كرد و چند بار با سانترهايش دروازه االهلي را تهديد كرد هرچند باد شديد در اســتاديوم آزادي اجازه نداد سانترهاي دقيق او به هدف بنشيند.

در بــازی بــا تراكتور هــم اميد ابراهيمی مثل كريمی عصبانی شــده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.