حسنزاده: حرفهاي هستم و بهترين تصميم را ميگيرم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي اصغر حســنزاده بازيكن تيم ملي فوتسال كه قراردادش با گيتيپسند به پايان رســيده دربــاره وضعيتش براي فصل آينده رقابتهاي ليگ برتر ميگويد: «چند پيشنهاد داخلي و خارجي دارم كه در حال بررسي آنها هستم و با سنجيدن شرايط اميدوارم بهترين تصميم را بگيرم. اجازه بدهيد فعال اسمي از تيمي نياورم تا پيشنهادات جدي شود.»

او دربــاره اينكه آيا آمدن علي افضل تاثيري در تصميمش براي ادامه همكاري با گيتيپسند دارد يا خير، ميگويد: «من نميتوانم در اين مورد نظر بدهم، مديريت باشگاه شرايط را سنجيده و تصميم گرفته در كادر فنــي تغييراتــي ايجاد كند. من بازيكن حرفهاي هســتم و سعي ميكنم بهتريــن تصميم را در خصــوص آيندهام بگيرم.»

حسنزاده درباره شــرايط تيم ملي فوتســال و جوانگرايي در اين تيم اينطور ميگويد: «وضعيت تيم ملي فوتسال بعد از پايان مســابقات ليگ بسيار خوب بوده و كادر فني تصميم گرفته اســت كه در بازيهاي دوســتانه بيشــتر به بازيكنان جوان ميدان دهــد تا تيم كاملي را راهي مسابقات بينالمللي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.