پورموسوي: صعود در اهواز شيرينتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

استقالل خوزستان اگرچه با مشكالت زیادي به دوحه رفت اما در بازي مقابل الفتح عربستان نمایش خوبي داشت و توانست یك امتیاز ارزشمند به دست بیاورد. همین تك امتیاز كمك كرد تا این تیم یكي از بختهاي اصلي صعود به مرحله حذفي لیگ قهرمانان آسیا لقب بگیرد چراكه حاال استقالل خوزستان با یك تساوي مقابل الجزیره قعرنشین هم ميتواند به راحتي راهي مرحله بعد شود. سیروس پورموسوي سرمربي استقالل خوزستان كه از نتایج و عملكرد تیمش خیلي راضي است، در مورد بازي با الفتح، گل استثنایي سلمان بحراني، بازي با الجزیره امارات و ... صحبت ميكند.

تساوي ارزشــمندي مقابل الفتح عربستان به دست آوردید اما جشن صعودتان به اهواز موكول شد.

خدا را شــكر ما بازي خوبي مقابل الفتح انجــام داديم و حتي با موقعيتهاي خوبي كه داشــتيم نيمه اول ميتوانستيم گل بزنيم و ببريم اما در نيمه دوم به دليل اينكه پيــروزي مقابل مــا، آخرين روزنه اميد الفتح براي صعــود به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آســيا بود، اين تيم به آب و آتش زد كــه گل بزند. مخصوصا در دقايق 60 تــا 65 خيلي خــوب كار كردند اما ما با تعويضهايي كه انجام داديم توانســتيم بازي را به تعادل بكشانيم. هرچند كه روي يك اشــتباه گل خورديم. ما در آن لحظه بايد يكســري ســختگيري ميكرديم كه نشد. به همين دليل هم گل خورديم. بعد از گل، البته بچهها احساسي بازي نكردند و با منطق كار را پيش بردند كه در نهايت هم گل تساوي را زديم.

روي گلي كه خوردیــد، به نظر ميرســید دفاعتان خیلي از هم باز شده بود...

تنها يــك بار بود كــه موقعيت از دفاع ما رد ميشــد كه همان هم گل شد. در حالــي كه اكثر موقعيتهــا را دفاع به راحتي دفع كــرد. در مقابل اما مهاجمان ما به راحتي صاحب موقعيت ميشدند كه بدشانس بودند و البته دروازهبان الفتح هم خيلي خوب كار كرد كه توانست فرصتها را از مــا بگيرد. به هر حــال بچهها خيلي تالش كردند و در حالي كه ميتوانســتيم ببريم به تســاوي رضايت داديم تا جشن صعودمــان را در اهواز برگزار كنيم؛ بعد از بازي با الجزيره امارات.

انگار بدتان هم نميآمد كه جشن صعود به اهواز بكشد...

انگار خدا ميخواهد اين جشــن در اهواز برگزار شــود. به هر حــال برگزاري جشــن صعود با حضور هوادارانمان و در كشــور و شــهر خودمان خيلي شيرينتر اســت. اميدوارم هواداران هم به ورزشگاه بياينــد و غدير را پر كنند تا با حمايت آنها به مرحله بعد برويم.

ســلمان بحراني در بازي با الفتح یك گل اســتثنایي زد كه باعث شد االن هم شــانس باالیي براي صعود داشته باشید و كار به اما و اگر نكشد...

مــن فكــر ميكنم ســلمان مزد زحماتش در مــدت اخير را كشــيده. او در بازيهاي ليگ برتــر، مخصوصا مقابل سياهجامگان و چند بازي ديگر هم خيلي خوب ظاهر شــد و گلهاي ارزشــمندي هــم زد. ســلمان خيلي باهوش اســت و هميشــه خيلي خــوب در نقطههاي كور جايگيــري ميكند كه در ايــن بازي هم با هوش خودش توانســت بــا جايگيري خوبش يــك گل زيبا بزنــد. گلي كه در خاطرات خيليها خواهد ماند. به هر حال هر بازيكني هميشــه يك گل خاطرهانگيز دارد كه ظاهرا براي ســلمان هم اين گل خاطرهانگيز خواهد بود.

ممكن اســت ایــن گل حتي به عنوان یكــي از بهترین گلهاي لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2017 هم شناخته شود.

اميدواريم اينطور باشــد. البته گل بــازي لخويا هم خيلي قشــنگ بود. نكته جالب اين اســت كه الفتح در كل 5 بازي اخير خود تنها يك شكست داشت كه آن هم مقابل تيم ما بود اما متاســفانه بعضي از دوســتان رســانهاي نتايج ما را كمرنگ ميكنند. تســاوي مــا مقابــل الفتح هم ارزشمند بود اما به آن توجهي نشد. در كل ما مظلوم واقع ميشويم.

شاید به خاطر اینكه قبل از بازي گفته ميشد الفتح با تیم دومش قرار است به میدان بیاید...

الفتح در بازي با ما فقط يك تغيير داشــت و آن هم بازيكن برزيلي بود كه از تيم كنار گذاشته شد. اين تيم وقتي براي صعود ميآيد بدون شك تمام قدرت خود را بــه كار ميگيرد. پس چــرا بايد از تيم دومش اســتفاده كند. مــن نميدانم چرا ميخواهند نتايج ما را بيارزش جلوه دهند.

بــه هر حال این خبــر به نقل از یك روزنامه عربســتاني چاپ شده بود كه حتي روي صفحه اینستاگرام باشگاهتان هم قرار گرفت.

اين صفحه به باشــگاه ما ارتباطي ندارد. صفحه باشــگاه ما جداســت. به هر حال خبر به نقل از روزنامه عربستاني زده شــد كه معلوم نيســت اين روزنامه وجود دارد يا نــه و اينكه آيا خبــر را زده يا نه. در حالي كــه اگر تركيب تيم را بررســي ميكردند متوجه ميشــدند كه الفتح تنها با يك تغيير نسبت به بازي رفت مقابل ما قرار گرفته. ما با مشكالت زيادي به دوحه رفتيم اما بازي خوبــي انجام داديم و االن صعودمان دست خودمان است.

جالب اســت كه فتحي الجبال در مصاحبهاش گفته مقابل استقالل خوزســتان تیم برتر میدان بودند و شانس خوبي براي صعود دارند.

باالخره اين مربي اســت كه بايد به تيمش انگيزه دهد حتي اگر شــانس تيم كم باشد اما صعود ما دست خودمان است و با يك تساوي هم ميتوانيم به مرحله بعد برويم. البته ما بــا براي برد مقابل الجزيره به ميــدان ميرويم تا صعــودي مقتدرانه داشــته باشــيم و ثابت كنيم كه باخت به لخويا حادثه بــود. در آن بازي در بدترين حالت ما بايد به تســاوي ميرســيديم اما بدشانسي آورديم. ضمن اينكه بايد بگويم همين صحبت فتحي الجبال نشان ميدهد كه الفتــح براي برد آمده بــود و اينكه به دنبال صعود هســتند. پس دليلي ندارد با تيم دوم خودشان به ميدان بيايند. هفته بیست و نهم

شنبه ،96/2/9 ساعت: 18:00 پديده مشهد............................................ استقالل، ورزشگاه ثامن االئمه مشهد پيكان ............................................................ سايپا، ورزشگاه شهداي شهر قدس نفت تهران ........................................................ صباي قم، ورزشگاه تختي تهران استقالل خوزستان ......................... گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز ماشينسازي تبريز ....... سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز صنعتنفت آبادان ................................ فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان سپاهان ................................ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه نقشجهان اصفهان پرسپوليس ......................................... ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه آزادي تهران هفته سي ام

پنجشنبه ،96/2/14 ساعت: 18:00 سياهجامگان مشهد ....................................... پرسپوليس، ورزشگاه ثامن مشهد گسترش فوالد تبريز ............... صنعتنفت آبادان، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز سايپا ......................................... ماشينسازي تبريز، ورزشگاه دستگردي تهران فوالد خوزستان............................................. پيكان تهران، ورزشگاه غدير اهواز ذوبآهن اصفهان .......................................... پديده مشهد، ورزشگاه فوالدشهر تراكتورسازي تبريز ...................... نفت تهران، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز صباي قم.............................. استقالل خوزستان، ورزشگاه يادگار امام (ره) قم استقالل............................................................... سپاهان، ورزشگاه آزادي تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.