چنگ زدن به روياي اروپا

وردربرمن و آلكساندر نوري به ترتيب با هرتابرلين و كلن، دو مدعي كسب سهميه ليگ اروپا روبهرو ميشوند. موفقيت در اين دو بازي شش امتيازي ميتواند دروازههاي اروپا را به روي اين مربي موفق باز كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Armen Saroukhanian‬

قصــه آلكســاندر نــوري و وردربرمــن نميتوانست پاياني شيرينتر از اين داشته باشد. مربي 37 ســاله ايرانياالصــل در اولين تجربه مربيگرياش تيم باســابقه آلماني را از سقوط نجــات داد و آنقدر خوب نتيجه گرفته كه حاال اميدوار است سهميه ليگ اروپا را هم به دست آورد. برمن بــا 8 پيروزي در 10 بازي اخير كه بدون شكست هم بوده با 42 امتياز تا رده هفتم صعود كرده و اگر در چهار هفته باقيمانده بتواند خودش را يك رده ديگر باال بكشد، فصل آينده در ليگ اروپا حاضر خواهد بود.

تيمهاي پنجم و ششم بوندسليگا در حال حاضر هرتابرلين و فرايبورگ هستند كه برمن با آنها به ترتيب 4 و 2 امتياز فاصله دارد. البته شاگردان نوري اين هفته در خانه فرصت دارند با شكســت دادن هرتا به يك امتيازي اين تيم برسند. برمن هفته آينده هم با كلن 41 امتيازي، تيم هشتم جدول بازي ميكند. موفقيت در اين دو بازي به معني يك گام بزرگ به سوي ليگ اروپا اســت و با فرم رويايي اين روزهاي برمن اين شش امتياز دستنيافتني نيست.

صعود يعني پاداش مضاعف نــوري در هفتههاي گذشــته تالش براي كسب ســهميه اروپا را كتمان ميكرد و تاكيد داشــت هدف اصلــي آنها تضميــن بقاي تيم در بوندسليگاســت، ولــي با صعــود به باالي جــدول حــاال ميتواند با خيــال راحت از اين هدف جاهطلبانــه صحبت كند. او در كنفرانس مطبوعاتي قبــل از بازي امروز بــا هرتا گفت: «ما توانســتيم به هدف اصليمان برســيم كه موفقيــت بزرگي بود. از اين به بعد هر موفقيت ديگري حكم پــاداش را دارد. ليگ اروپا هدف ارزشــمندي است و ميارزد كه براي آن مبارزه كنيم. تيم به خاطر موفقيتهاي هفتههاي اخير اعتماد به نفس بااليي پيدا كرده است.»

ســوال بزرگ اين روزها درباره وردربرمن اين اســت كــه آيــا بازيكنان بعــد از تكميل ماموريت بقا ميتوانند تمركزشان را حفظ كنند يا شادي ناشي از بردهاي اخير، مسير پيشرفت بيشــتر تيم را همــوار ميكنــد؟ از نگاه نوري احتمــال اينكه حالت دوم اتفاق بيفتد بيشــتر است؛ «هيجان درون تيم اتفاق مثبتي است كه به ما كمك ميكند، به موفقيتهاي بيشتر فكر كنيم. البته ممكن اســت تيم كمي تحت فشار قرار بگيرد، ولي براي آن آمادهايم.»

المين سانه، مدافع فرانسوي تيم هم مثل نوري درباره كسب سهميه موضع محتاطانهاي گرفت و گفت: «تالش براي بقا فشــار زيادي روي تيم وارد كرد. درســت نيســت بخواهيم فشــار جديــدي روي شــانههاي بازيكنــان بگذاريم. ما فقط بايــد روند بردهايمان را در بازيهاي بعــدي حفظ كنيم تــا ببينيم چه اتفاقي ميافتد.»

برمن آمادهترين تيم فعلي بوندسليگاست و چهار بازي خانگي اخيرش را برده اســت، در حالي كه هرتا در هشــت بــازي اخير خارج از خانه شكســت خورده است. با وجود اين نوري دوســت ندارد انتظارات را از تيمش باال ببرد و تيمــش را بخت اصلي پيــروزي در بازي امروز ندانست. او درباره اين بازي گفت: «بازي خيلي نزديكي خواهد بود، ولي ما براي آن آمادهايم.» در آستانه اين بازي شش امتيازي نوري اميدوار اســت بازيكنان اصلياش را در اختيار داشــته باشــد. ســرژ گنابري، مهاجم مليپوش تيم و نيكوالس مويسندر تمرين پنجشنبه را به دليل ســرماخوردگي از دست دادند و كلوديو پيزارو، مهاجــم باتجربه تيم هم بــه دليل مصدوميت جزيــي تمرين نكرد. با اين حــال آنها به بازي ميرسند. اميد اصلي نوري در اين بازي ماكس كروزه آماده است كه هفته گذشته چهار گل به اينگول اشتات زد.

پايان حسرت هفت ساله اروپا برمن كه ســابقه قهرماني در جام در جام و جام يوفا را دارد، از ســال 2011 نتوانسته به مسابقات اروپايي برسد و اين صعود ميتواند به تقويت اعتبار و بنيه مالي باشــگاه كمك كند. حفظ بازيكنان كليدي تيم هم در اين شــرايط آســانتر خواهد بود. يكي از آنها گنابري است كه تابســتان امسال از آرسنال به برمن پيوست و به لطــف ده گل زده اين فصــل مورد توجه دورتمونــد و هوفنهايم قــرار دارد، ولي فرانك بائومن، مدير ورزشي باشگاه تاكيد دارد كه در صورت صعود همه بازيكنان تيم حفظ خواهند شــد؛ «اگر به اروپا صعود كنيــم، تيم تغييرات زيــادي نخواهد داشــت. صعود به مســابقات اروپايي كار ما در مذاكره با بازيكنان را راحتتر ميكنــد، چه بازيكناني كــه ميخواهيم حفظ كنيم، چه كساني كه ميخواهيم بگيريم.»

تمديد قرارداد نوري هم يكي از موضوعاتي اســت كه قطعي به نظر ميرسد و بائومن چند هفتــه پيش گفت كه احتماال مذاكرات در پايان فصــل خواهد بــود تا تمركز آنهــا را در جريان مسابقات به هم نزند. با اين حال رسانههاي آلمان معتقدند كه هرقــدر تمديد قرارداد نوري ديرتر شود، باشگاه مجبور خواهد بود رقم باالتري را به او بپردازد. اگر در شــروع فصل ناگلسمان، مربي 28 ساله هوفنهايم زير ذرهبين رسانهها بود، در هفتههاي اخير نگاه آنها به سوي آلكساندر نوري چرخيده. او در روزهاي گذشــته ميهمان چند برنامه مشــهور ورزشي در شــبكههاي ZDF و ARD بود و اين هفته هم شــبكه اسكاي سراغ اين مربي رفته است. كارگردان اين شبكه براي اين مصاحبــه ايدهجالبي داشــت و با توجه به صعود فوقالعاده برمن در جدول تصميم گرفت اين مصاحبه را روي ســقف شيشهاي ورزشگاه اختصاصي برمن انجام دهــد. اين مصاحبه قرار بود شب گذشته پخش شود، ولي انتشار تصاوير اين مصاحبه در شبكههاي اجتماعي سر و صداي زيادي در آلمان به راه انداخته اســت. نوري در اين مصاحبه درباره سرگذشت زندگياش، تجربه ســفر به ايران و نشستن روي نيمكت وردربرمن صحبت كرده است. نوري به لطف موفقيتهاي برمن بــه يكي از پديدههــاي مربيگري فوتبال آلمان تبديل شــده و و ميتوان انتظار داشت در آينده نزديك در رادار تيمهاي مطرح اروپايي هم قــرار بگيرد. صعود به ليگ اروپا ميتواند درهاي فوتبال قاره را به روي او باز كند.

برمن آمادهترين تيم فعلي بوندسليگاست و چهار بازي خانگي اخيرش را برده است، در حالي كه هرتا در هشت بازي اخير خارج از خانه شكست خورده است. با وجود اين نوري دوست ندارد انتظارات را از تيمش باال ببرد و تيمش را بخت اصلي پيروزي در بازي امروز ندانست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.