لحظه شماری ياران جهانبخش برای فينال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه AZ در آستانه فينال جام حذفي با منتشــر كردن پوستر ويژه، روزشــمار خود براي قهرماني دوباره در اين جام را آغاز كرد. در شــرايطي كه تنها ســه روز تا بازي نهايي جام حذفي هلند زمان باقي مانده اســت باشگاه آلكمار از پوستر ويژه اين بازي با تصوير عليرضا جهانبخش رونمايي كرد تا به اين ترتيب روزشمار قهرماني در اين جام معتبر شــروع به كار كند. در فينــال جام حذفــي هلند آلكمار بايد يكشــنبه آينده به مصاف ويتسه آرنهايــم بــرود از همين رو باشــگاه

AZ امروز از پوســتر ويژه اين بازي با تصوير جهانبخش و هوپ رونمايي و ابراز اميدواري كرد با درخشش اين دوستاره و همچنين ساير بازيكنان بار ديگر قهرماني حذفي به اين باشــگاه برسد. قرمزپوشان هلندي آخرين بار سه فصل پيش موفق شدند اين جام را بــه ويترين افتخــارات خود اضافه كنند و حاال اميدوار هســتند يك بار ديگر با باال بــردن اين جام معتبر به سال پر فراز و نشــيب خود در هلند پايــان داده و جواز صعود به يوروليگ را دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.