اردوی قبلازمسابقه برپانشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــايد تصور عموم بر اين بود كه مشكالت به وجود آمده در آســتانه بازي حل شود و بازيكنان كوتاه بيايند اما با وجود برگزاري جلســات متوالي بيــن بازيكنان و مديران باشــگاه آب از آب تكان نخــورد و قهرمان زودهنگام فوتبــال ايران درگير داســتانهايي اســت كه تا همين يك هفته پيش هيچ كس تصورش را نميكرد.

دلخوري بازيكنان

بازيكنان پرســپوليس كه بــه دليل اعتراض به مشــكالت مالي، روز چهارشنبه تمرين نكردند، مطابق انتظار پنجشــنبه هم در محل تمرين خود حاضر شدند اما راضي به تمرين نشدند تا نگرانيها براي بازي با ذوبآهن بيشــتر شــود. در اين روز كليه بازيكنان و مربيان تيم پرســپوليس با وجود حضور در محل تمرين در رختكن حضور داشــتند اما به زمين چمن نرفتند و همانجا ماندند. بازيكنان حدود يك ساعت در مجموعه خيريه معطل ماندند تا فردي از باشگاه در محل تمرين حضور پيدا كند اما بعد از اينكه اين اتفاق رخ نداد با دلخوري راهي منازل خود شــدند. اين در حالــي بود كه برانكو و دستيارانش تصميم در مورد تمرين كردن بازيكنان را به خود آنها سپردند.

طعنه بیرانوند

در حاشيه تمرين برگزار نشده پرسپوليس در روز پنجشنبه عليرضا بيرانوند پس از خروج از زمين ورزشــگاه خيريه عمل گفت: «من اعتصابي نديدم. من تمرينم را كردم و االن دارم از ورزشــگاه خارج ميشوم.» وي درباره اينكه به نظر ميرسد برخالف صحبتهاي او پرسپوليســيها در اين روز تمرين نكردنــد، گفت: «من كاري بــه ديگران ندارم. من تمرينــم را انجام دادم. ضمن اينكــه بازيكنان هم تمرين كردند.» بيرانوند درباره اينكه ظاهرا ناراحتي پرسپوليسيها اين اســت كه چرا استقالليها 30 درصد مطالبات شان را گرفتهاند گفت: «استقالليها چون قهرمان شدند پولش را گرفتهاند.»

نشست بي حاصل با كاپیتان ها

بعد از بــي محلي دوباره مديران باشــگاه به آنچه در تمرين اتفــاق افتاد بعد از ظهر روز پنجشنبه كاپيتانهاي پرسپوليس به نمايندگي از بازيكنان تيم به محل باشگاه رفته و با مديران باشــگاه جلسهاي داشــتند تا بلكه مشكالت را انتقال داده و تكليف خودشــان را روشن كنند. در اين نشســت مشــترك برانكو، ســيد جالل حسيني، حســين ماهيني، علي اكبر طاهري و گرشاســبي حضور داشتند كه صحبتهايشان حدود 2 ســاعت به طــول انجاميد. پس از اين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.