دومين انتخاب ماهيني در دفاع چپ؛ حق با رسانهها بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود اينكه حسين ماهيني در دو بازي اخير ليگ قهرمانان براي پرسپوليس در پســت غيرتخصصي سمت چپ خط دفاع به ميدان رفته، توانســته به اندازهاي بدرخشــد كه در تيم منتخب ايافسي قرار بگيرد. دو بــار حضور متوالي در اين تركيب، نشان ميدهد كه ماهيني سمت چپ خط دفاع پرســپوليس را بيمه كرده و پيشــنهادي كه از ابتداي فصل رسانهها به برانكــو ميدادند تا رضاييــان هم در تركيــب قرار بگيرد اشــتباه نبود. يادمان نبود كه ابتداي فصل برانكو در پي يافتن مدافعي توانمند براي اين پست بود اما نه ربيعخواه توانست خيال هواداران و برانكو را راحــت كند و نه فرشــاد احمدزاده به اندازهاي كه در خط هافبك ميدرخشيد، در ســمت چپ دفاع توانست عالي ظاهر شــود. برانكو امــا فقــط در روزهايي كه مجبور به اســتفاده از ماهيني در ســمت چپ شــد، او را از سمت راست خط دفاع جــدا كرد كه ايــن جابهجايي جواب داد. شايد اگر با توجه به حضور محرمي آماده در سمت راســت، برانكو بيش از اينها از ماهيني در سمت چپ خط دفاع استفاده ميكرد، پرسپوليس روند موفقيت را بهتر از امروز ميگذراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.