انصاري در ليگ، نه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد انصاري كه با مصدوميت و با وجود مخالفت پزشــكان مقابل الهالل بــازي كرد امــروز نميتواند به ميدان برود. البته گفته ميشــود زانوي انصاري شــرايط خوبي ندارد و ايــن احتمال وجــود دارد كه اين بازيكن حتي در بازي با سياهجامگان هــم نتواند پرســپوليس را همراهي كند.

ايــن در حالــي اســت كــه ٨1 ارديبهشــت پرسپوليس بازي حساسي مقابــل الوحــده دارد و برانكو در اين مســابقه نياز مبرمي به انصاري خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.