برانكو مصاحبه نكرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا توجــه بــه اتفاقاتي كــه در پرســپوليس افتاده و اين تيم تنها يك جلسه فرصت براي تمرين داشت برانكو در نشســت مطبوعاتي قبل از بازي با ذوب آهن شــركت نكرد. قرار بود بعد از ظهر ديروز برانكو در نشســت خبري حاضر باشــد امــا به خاطــر تداخل با ســاعت تمرين تيمش به سازمان ليگ نرفت. هرچند تمرين هم برگزار نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.