معماي اسبقيان

عصر‌امروز‌مهلت‌ثب ‌تنام‌براي‌رياست‌فدراسيون‌ژيمناستيك‌به‌اتمام‌م ‌يرسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Vesal Rohani‬

ســاعت‌51‌امروز‌(شــنبه‌9‌ارديبهشــت‌6931)‌مهلت‌ثب ‌تنام‌براي‌انتخابات‌رياست‌فدراسيون‌ژيمناســتيك‌ايران‌كه‌از‌62‌ فروردين‌ماه‌شروع‌شــده‌بود،‌پايان‌مي‌گيرد‌و‌تا‌پايان‌ساعات‌اداري‌روز‌چهارشــنبه‌فقط‌چهار‌نفر‌براي‌اين‌مهم‌ثب ‌تنام‌كرده‌ بودند‌و‌از‌آنجا‌كه‌روزهاي‌پن ‌جشــنبه‌و‌جمعه‌اي‌كه‌ســپري‌شــد‌براي‌ثب ‌تنام‌در‌نظر‌گرفته‌نشــده‌بود‌اگر‌قرار‌است‌نامي‌به‌ جمع‌متقاضيان‌رياســت‌اين‌نهاد‌اضافه‌شود‌و‌فرد‌ديگري‌پا‌وســط‌بگذارد،‌اين‌اتفاق‌زودتر‌از‌امروز‌(شنبه)‌صورت‌نمي‌پذيرد.

مهمترين ســوالي كه در ايــن ارتباط وجود دارد، اين اســت كه آيا محمد شروين اســبقيان سرپرست 10 ماه اخير فدراسيون ژيمناســتيك براي يك «رياســت قطعي و ثابت» ثبتنام خواهد كــرد يا خير. چه در گذشــته كه سازمان تربيتبدني متولي امور ورزش بــوده و چه حال كه هفت، هشــت سالي اســت وزارت ورزش جاي «سازمان» را گرفته، اين يك سنت و باور قوي بوده كه وقتي «سرپرست» منتخب سران ورزش وارد رقابت كسب عنوان رياســت شده، در اكثر قريب به اتفاق موارد انتخابات را فتح كرده و به رياست رسيده است.

این چهار نفر

گمان نميرود فرد شــانسدار ديگري امــروز بــه جمــع كانديداهــاي رياســت ژيمناستيك اضافه شــود ولي چه اسبقيان بيايــد و چه خارج از گــود بماند، اين چهار اسم وارد رقابت بر ســر اين عنوان شدهاند؛ حبيب نوظهوري، افشين داوري، رضا محمد كاظمــي و زهرا اينچه درگاهــي. در مرتبه قبلــي كه متقاضيان رياســت فدراســيون ثبتنــام كردند و اين در اواخر تابســتان و اوايل پاييز سال پيش بود، 16 نفر برگههاي مربوطــه را پر كردند و وارد رقابتي شــدند كه هرگز برگزار نشــد، دليــل لغو انتخابات فدراسيون ژيمناستيك مشابه همان داليلي بود كه لغو انتخابات چند فدراســيون ديگر را نيــز در اواخر پاييز و در طول زمســتان ســال پيش موجب شــد. ماجــرا به همان نامهاي مربوط ميشد كه ميگفتند از جانب »IOC« (كميته بينالمللي المپيك) رسيده و در آن توصيه شده بود كه تا قبل از تغيير اساسنامه فدراسيونها و آييننامه انتخابات هيچ رايگيري براي شناسايي روساي جديد صورت نگيرد، گذشــت زمان نشان داد نامه مورد بحث چنان مضموني نداشــته و اصوال الزامي را ايجاد نميكــرد ولي آن ماجرا هر چه بوده باشــد قوانين ثبت نام فدراسيونها و بهتر بگوييم شروط شركت در انتخابات تا حد قابل مالحظهاي عوض شد و از موازين و شروط تازهاي كه تعيين شد داشتن حداقل مدرك فوقليســانس و بهرهگيري از 4 سال سابقه مديريت براي افراد متقاضي است.

شرط عجيب

اگر داشــتن حداقل 30 سال سن براي هر متقاضي رياست فدراسيونها آنقدرها هم نامنصفانه نيســت و پيشتر طبق روالهاي قبلــي انتخابات نيز ســنهايي كمتر از اين يك مانع بازدارنده محسوب ميشد اما اضافه كردن اين شــرط كه هر داوطلب رياســت بايــد نامه تاييديه و حمايت حداقل 5 هيات ورزشي از استانها يا ســازمانهاي وابسته و ذيربط را ضميمه برگههاي درخواســت و اوراق ثبتنامش كند، آزمون دشوار ديگري است كه فراروي متقاضيان رياست گذاشته شده است.

در اين مورد هــم بايد گفت كه اگر در مقطــع و زماني به كســب آراي هياتهاي اســتانها نياز باشــد، فقط در روز انتخابات و موقع رايگيري اســت وگرنه پيش از آن، اين امر چــه الزامي دارد و مراحل اوليه بايد فقــط مختص تامين و ارائــه مدارك الزم و شاخصههاي فردي و سوابق افراد كانديداي رياست باشد.

از آنجا كــه چنين شــروطي در متن آييننامه جديد انتخابات آمده است، از خيل افراد ثبتنام كننده در مرحله اول انتخابات فدراسيون ژيمناستيك كه 16 نفر ميشدند قريب به «ســه چهارم» زده شد و در نهايت ثبتنــام دوم و مجدد ضروري شــد و چهار فردي وارد گود شدهاند كه قبال نامشان آمد.

اتفاقي یا هدفمند

تغييــر اساســنامه و روال انتخابــات فدراسيونهاي ورزشي كشورمان در شرايطي صــورت گرفته كه برخي ميگويند نهادهاي جهاني اصوال اجبار و الزامي را در اين زمينه ايجاد نكردهاند ولي هر چه بود انتخابات سال گذشته فدراسيون ژيمناستيك در شرايطي لغو و به بهار امســال موكول شــد كه فقط دو، ســه روز تا برگزاري آن باقي مانده بود و با اينكه نميتوان نتيجهگيري كرد و مدعي شــد كه چنان نامــه و ادعاهايي بهانهاي در دســت ســران ورزش شــد تا اجازه ندهند فردي خــارج از چارچوب مورد تاييدشــان رييس فدراسيون شــود اما اين فرآيند چه به صورت اتفاقي (با نگاهي خوشــبينانه) و چه به شــكلي هدفمند (با نگرشي مبتني بر نشــانههاي موجود) شكل گرفت و در كارها كلي تاخير انداخت.

مدعي اول

چه در آن زمان و چــه در زمان فعلي كــه فاصله كمي با انتخابات داريم، شــانس حبيب نوظهوري كه عضو پيشــين تيم ملي ژيمناســتيك و اهل آذربايجان شرقي است و مدتي اســت كه يك مجموعه زنجيرهاي ورزشــي به نام خودش در سطح اين استان به راه انداخته و به زودي سالن هفتم از اين مجموعه را هم افتتــاح ميكند، براي احراز رياست فدراســيون بيش از سايرين به نظر ميرسد و اين در صورتي است كه اسبقيان به روالي كه گفتيم امروز وارد بازي نشود.

كمترین سهم براي «تخصص»

اينكه چرا در آييننامه جديد انتخاباتي كمترين ســهم به مساله «تخصص داشتن» در ورزش مربوطه داده شــده و بيشتر روي اصول مديريت تاكيد صورت گرفته، ابهامي اســت كه قانونگذاران بايد پاســخگوي آن باشــند اما بد نيســت بدانيد از سال 1379 كه رياست فدراسيون ژيمناستيك همسو با ساير فدراســيونها «انتخاباتي» و بر اساس آراي مجمع عمومي فدراسيونها شد، چهار نفر حائز اين سمت شدهاند.

اولي ســيدعبدالكريم ســادات رضاعي بود و دومي حسن اسدي دستجردي و فرق دســتجردي با سادات رضاعي اين بود كه او ابتدا به سرپرستي فدراسيون منصوب شد و ســپس بر اساس روال و روندي كه شرحش را آورديم، آراي الزم را در مجمع فدراسيون براي تبديل شدن به رييس قطعي اين نهاد جمعآوري كرد.

نفر ســوم احمد محتشمي بود كه قبال هم اسمش را آورديم و او هم سرپرستي بود كه در نهايــت و پس از جلب آراي صاحبان حق راي در هفتههــاي منتهي به انتخابات و بر اســاس امتيازي كه هميشه سرپرستان داشتهاند، به رياست برگزيده شد.

فــردي كه جاي محتشــمي را گرفت، جعفــر درويــشزاده بــود و او هــم از تبار «سرپرســتهاي رييس شــده» بــود و اگر ميلي به شــركت در انتخابات امســال بروز نداده، به ســبب محدوديتهــاي به وجود آمده براي بازنشســتگان و منع به كارگيري آنها در فدراسيونها اســت. ناگفته نگذاريم كــه در حد فاصل به قدرت رســيدن احمد محتشــمي و به واقع در مقطــع زماني بين زمامداريهــاي دســتجردي و محتشــمي ســه نفر سرپرســتيهاي كوتاه مدتي را در فدراســيون ژيمناســتيك تجربه كردند كه يكي از آنها علي كفاشيان بود و دو تاي ديگر جمشيد تقيزاده و اكبر گهرخاني.

آخرین ساماندهيها؟

امروز كه معماي محمدشروين اسبقيان و ورود يا عدم ورود وي به بازي انتخابات بر اين رويداد سايه انداخته، بايد متذكر شد كه اين مرد آرام متولد استان اردبيل كه در مرز 55 سالگي است و در جواني به دو و ميداني ميپرداخت و سابقه 29 سال كار اجرايي در نهادهاي ورزشي كشورمان را دارد، فعال و تا زمان برگزاري انتخابات بايد دو ســفر مهم خارجي مليپوشان ژيمناستيك را مديريت و پيروزيهاي احتمالي را در آنها سازماندهي و مقدمهچيني كند.

يكــي از آنها مســابقات ژيمناســتيك بازيهاي كشورهاي اسالمي است كه مثال ساير رشتههاي اين مســابقات از اواخر ماه جاري در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان آغاز ميشود و ديگري دوره جديد رقابتهاي ژيمناســتيك قهرماني آسيا كه به فاصلهاي اندك بعــد از آوردگاه باكو برگزار ميگردد. اينكــه ايــن آخريــن وظايــف «خارجي» اســبقيان در اين ورزش است يا خير، هنوز مشخص نيست و فعال بايد منتظر ماند.

انتقاد بيجواب

اين عرصهاي است كه در آن مثل اكثر فدراســيونهاي ورزشــي هر اتفاقي متصور اســت و گاهي چيزي را نميتوان پيشبيني كرد. مثال بد نيست بدانيد اواخر هفته پيش علي نصيري رييــس «كميته ايروبيك» در انتقادي آشكار از مديريت فدراسيون متذكر شد كه فدراسيون تمام فعاليتهاي «جنبي و مثمرثمر و مــدالآور» خود مثل ايروبيك و ترامپولين را رها كرده و به ژيمناســتيك هنري» چســبيده اســت و البته كسي هم جواب او را نداد.

البد اسبقيان هم چون مشغول تفكر و تصميمگيري درباره شــركت يا عدم حضور در انتخابات تازه فدراسيون است، وقتي براي جوابگويــي به اين ادعا – كه نميتوان آن را به كلي بيپايه دانســت – نيافت و سايرين نيز هر يك سرگرم كاري مخصوص به خود بودهاند!

آيا‌محمد‌شروين‌اسبقيان‌سرپرست‌ 01‌ماه‌اخير‌فدراسيون‌ژيمناستيك‌ براي‌يك‌«رياست‌قطعي‌و‌ثابت»‌ ثب ‌تنام‌خواهد‌كرد‌يا‌خير.‌چه‌در‌ گذشته‌كه‌سازمان‌تربي ‌تبدني‌متولي‌ امور‌ورزش‌بوده‌و‌چه‌حال‌كه‌هفت،‌ هشت‌سالي‌است‌وزارت‌ورزش‌جاي‌ «سازمان»‌را‌گرفته،‌اين‌يك‌سنت‌و‌ باور‌قوي‌بوده‌كه‌وقتي‌«سرپرست»‌ منتخب‌سران‌ورزش‌وارد‌رقابت‌ كسب‌عنوان‌رياست‌شده،‌در‌اكثر‌ قريب‌به‌اتفاق‌موارد‌انتخابات‌را‌فتح‌ كرده‌و‌به‌رياست‌رسيده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.