تفتيان: من و مربيام حرفهاي هستيم

باید همه ميدیدند تربت چه شرایطي دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســن تفتيان به كســب نتيجه خوب در المپيــك 2020 اميدوار اســت و اگر روند حمايــت، تمرين و اردوهــا همينگونه پيش برود، مطمئنا نتيجه بهتري در توكيو نســبت بــه ريو به دســت ميآورد. مرد شــماره يك ســرعت ايران كه مدتي است تمرينهايش را در مشهد دنبال ميكند، ميگويد: «قرار است بــاز هم پيش مربي خودم برگردم. تمرينهاي خوبي را ســپري ميكنم و شرايط خوبي دارم و مشــكل خاصي وجود ندارد. البته با توجه به شروع فصل مســابقات بايد منتظر ماند و ديد چه نتايجي را در مسابقات به دست ميآورم.» دونــده المپيكي ايران كه دو، ســه روز ديگر مــيرود، حرفهايش را با اشــاره به برنامهاي كــه پيــش رو دارد، ادامه ميدهــد: «تا 11 ارديبهشت در ايران هستم و سپس به پاريس مــيروم. در آنجا دو هفته با مربي فرانســوي تمريــن ميكنم و براي حضــور در بازيهاي كشــورهاي اســالمي راهي باكو ميشــوم.» تفتيان ادامه ميدهد: «من و مربيام حرفهاي هســتيم و به بهترين نحــو تمرينها را پياده ميكنيــم. اينكه روز مســابقات چــه اتفاقي ميافتــد، در وهلــه اول به خدا و ســپس به شرايط مسابقه، پيست، آب و هوا، وضعيت رقبا و باد بستگي دارد.» او درباره تمرين كردنش در مناطق اطراف تربت حيدريه و انتشار فيلم آن در فضــاي مجازي نيز توضيحاتي ميدهد: «دليــل تمريــن در تربت حيدريــه اين بود كه مــن 4 ماه خانــوادهام را نديده بودم. يك ورزشكار هر چقدر كه حرفهاي باشد، نياز دارد از لحــاظ روحي كنار خانواده باشــد. آن فيلم امكانات بد شهرمان را نشان ميدهد. متاسفانه حداقل امكانات هم در اين شــهر وجود ندارد تــا يك هفتــه در آنجا تمرين كنــم. با توجه بــه ظرفيت و قهرماناني كه اين شــهر معرفي كرده، بايد حداقل امكانــات براي جوانان اين شــهر به وجود آيد اما در مشهد خوشبختانه شــرايط خوبي دارم.» مليپــوش دووميداني ايران در البهالي صحبتهايش اشارهاي هم به رقابتهاي قهرماني آســيا دارد: «قرار بود اين رقابتها اواسط خرداد برگزار شود كه يك ماه عقب افتاد و يك مقــدار برنامههايم را به هم ريخت. اميدوارم اين موضوع مشكلي براي من ايجاد نكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.