دو نايب قهرمان؛ دستياران كوالكوويچ در ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دستيار سرمربي تيم ملي واليبال ايران صبح ديروز با پايان يافتن كارش در ليگ صربستان وارد تهران شد. تيم واليبال ستاره ســرخ بلگراد با هدايت دراگان كوبيلســكي، مربي جديد تيم ملي ايــران در بازي پنجم فينال ليگ صربســتان بــا نتيجه 3 بــر 2 مقابل وويوودينا نتيجــه را واگذار كرد و به عنوان نايب قهرماني رسيد. وويوودينا يك بار ديگر پس از 10 سال قهرمان ليگ صربستان شده است.

به اين ترتيب شاگردان كوبيلسكي نتوانستند به ششمين قهرماني متوالي خود در ليگ صربســتان دســت پيدا كنند. دراگان كوبيلسكي، پس از پايان ليگ صربســتان و كسب عنوان نايب قهرماني ليگ اين كشــور صبح ديروز براي همكاري با كوالكوويچ در هدايت تيم ملي ايران وارد تهران شد.

او در ســالهاي گذشــته هم به نوعــي يــار كوالكوويــچ در تيم ملي صربستان بوده اســت و حاال هم قرار اســت اين زوج روي نيمكت تيم ملي ايران بنشــينند. پيش از اين از پيمان اكبري به عنوان دستيار اول كوالكوويچ نــام برده شــده بود و حــاال بايد ديد جايگاه اين مربي صــرب در تيم ملي چطور خواهد بــود. اين دو مربي البته شــرايط مشــتركي نيز دارند و هر دو تيمهايشــان را نايــب قهرمان ليگ كشورهاي خود كردهاند. پيمان اكبري در ليگ برتر ايران توانســت تيمش را به فينال برساند اما برابر بانك سرمايه شكســت را پذيرفت و بــراي دومين فصــل پياپي نايب قهرمان شــد. حاال كوالكوويچ دو دســتيار دارد كه هر دو سرمربيان تيمهاي مطرح باشگاهي در كشورهايشان هســتند و پس از پايان كار تيم ملــي و در آغاز فصل واليبال باشگاهي بايد به تيمهايشان برگردند.

كوبيلســكي در كنار بدنساز تيم ملي خارجيهايي هســتند كه كوال با خودش به تهران آورده و ديگر اعضاي كادر فنــياش را ايرانيهــا تشــكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.