جوانان به دنبال ديدار دوستانه با شاگردان كوالكوويچ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارميــن دوره بازيهاي همبســتگي كشورهاي اســالمي از 22 تا 31 ارديبهشت به ميزباني باكو در جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد. در مســابقات واليبال مردان 12 كشــور شــركت دارند كه تيم ملــي واليبال جوانــان با هدايــت بهروز عطايــي به عنوان نماينــده ايران در اين رقابتهــا حضور پيدا ميكنــد. بهروز عطايي براي كســب آمادگي هر چه بيشتر شاگردانش به ايگور كوالكوويچ، ســرمربي تيم ملي بزرگساالن ايران پيشنهاد داده تــا دو بازي تداركاتي برابــر آنها برگزار كنــد. حال بايد ديد با توجه به شــرايط تيم بزرگســاالن، كوالكوويــچ با اين پيشــنهاد موافقــت خواهد كــرد يا خير؟ مليپوشــان جوانان ايران 18 ارديبهشــت ماه براي حضور در مسابقات واليبال چهارمين دوره بازيهاي همبستگي كشــورهاي اســالمي راهي باكو پايتخــت جمهوري آذربايجان خواهند شــد. مسابقات واليبال قهرماني مردان زير 21 سال جهان هم از دوم تا يازدهم تيرماه به ميزباني شهرهاي «موراويايي جنوبي» و «برنو» كشور جمهوري چك برگزار ميشــود. جوانان ايران در راه آمادهســازي خود بــراي اين بازيها، در بازيهاي كشــورهاي اسالمي هم شركت ميكنند تا با آمادگي بهتري راهي رقابتهاي جهاني شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.