معرفي‌برتری ‌نهاي‌تیر‌و‌کمان‌کشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايــان رقابتهــاي ردهبنــدي كشــوري تيروكمان، برترينهاي ريكرو و كامپوند معرفي شدند.

در پايان رقابتهــاي تيروكمان رده بندي كشــوري كه در استاديوم شهداي ســاري برگــزار شــد، كمانــداران برتر رشتههاي ريكرو و كامپوند زنان و مردان معرفي شدند.

ايــن دوره از رقابتها با حضور 150 كمانــدار از 21 اســتان كشــور به مدت دو روز در دو رشــته كامپونــد و ريكــرو در اســتاديوم ورزشــي شــهداي ساري برگزار شــد كه در پايان در ريكرو مردان مهرداد نادري از چهار محال و بختياري،

ايران ورزشی- رقابتهاي تكواندو يونان در دو روز، نتايج قابل تاملي را براي ايران در پي داشت به طوري كه از بين هفت نماينده (بدون احتساب نتيجه عرفانيان) تنها دو طال عايد ايران شد و چهرهاي مثل خدابخشي نيز نشــان داد كه هنوز فاصله زيادي با روزهاي خوبش دارد.

اين رقابتها در شرايطي آغاز شد كه در جريان نخستين روز از دومين دوره مسابقات جام رياســت فدراســيون جهاني، تيم ايران موفق به كسب دو مدال طال شد. اين رقابتها در حالي با حضــور 2163 تكواندوكار از 54 كشور آغاز شــد كه در روز نخست مبارزات اوزان -58 و -63 كيلوگــرم مــردان برگزار شــد كه از ايران محمد كاظمي، هادي تيران وليپور، ســروش احمدي، فرزان عاشورزاده و ميرهاشــم حســيني نمايندگان كشورمان بودند كه از اين تعداد دو تكواندوكار به مدال طال رســيدند. در وزن -58 كيلوگرم محمد كاظمي بر سكوي نخست ايستاد و ميرهاشم حسيني در وزن -63 كيلوگرم قهرمان شد اما هادي تيرانولي پور ديگر نماينده كشورمان در وزن -58 كيلوگرم در نخستين گام مقابل نماينده كشــور ميزبان نتيجه را واگذار كرد، فرزان عاشــورزاده تكواندوكار -63 كيلوگرم كشــورمان كه در نخســتين مبــارزه مقابل تكواندوكار كشور تركيه به پيروزي رسيد، در دومين مبارزه خود بــا تكواندوكاري از رژيم اشــغالگر قدس مواجه شد كه از رقابت با اين مهدي عزيــزي از قم و اميــد گيالني از يزد عناوين اول تا ســوم اين مسابقات را كسب كردند.

در بخش زنان نيز ســمانه رمضانپور از يزد، پريسا روحانيان از تهران و فاطمه بهرامي از گلستان ردههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنين در بخش كامپوند مردان، رســول امينزاده از تهران، نيما محبوبي و امينكاظم پور از مازندران عناوين برتر را كســب كردند و در بخش بانوان نازنين بخت پور از البرز، فاطمه گنجي از تهران و شادي الســادات قريشي از البرز اول تا سوم شدند. حريــف انصراف داد و به ايــن ترتيب از دور رقابتها كنار رفت. سروش احمدي نيز ديگر نماينده ايران بود كه پس از كسب 3 پيروزي در چهارميــن مبــارزه نتيجــه را در «راند طاليي» به نماينده كشور بلژيك واگذار كرد.

در روز دوم اين رقابتها نيز ايران كارش را با ســه نماينده آغاز كــرد كه دو پيروزي، دو شكســت و حذف دو نماينــده در ابتدای راه، نتيجــهاي بود كه براي ايران به دســت آمد. در ادامه اين مســابقات، ديروز (هشتم ارديبهشــت) تكواندوكاران دو وزن ششــم و هفتم روي شــياپ چانگ رفتند كه از ميان سه نماينده ايران، دو تكواندوكار وزن هفتم با شكست از نماينده روسيه وداعي زودهنگامي با جدول مســابقات داشتند. سعيد رجبي در وزن -87 كيلوگرم (وزن هفتم) دور نخست 7 بر 5 نتيجه را به «والديسالو الرين» از روسيه واگذار كرد. اين روسي در دور دوم هم مهدي خدابخشــي را 81بر 13 شكست داد و باعث حذف هر دو نماينده ايران شــد. خدابخشي قبل از ديدار با حريف روســي، «اوگاز انصر» از تركيــه را 5 بر يك شكســت داده بود. در وزن -80 كيلوگرم پوريا عرفانيان دور نخست «بوگدان گرچكين» از روســيه را 20 بر 18 شكست داد و به مرحله بعد صعود كرد.

ايــن رقابتها در دو بخش پومســه و كيوروگي و سه ردهسني نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن در شهر آتن در حال برگزاري است كه البته تيم ملي ايران تنها در بخش مــردان و در رده بزرگســاالن به مربيگري مهدي بيباك در اين رقابتها شركت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.