درخواست تجديد نظر تايمازوف به دادگاه عالي ورزش رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كشتيگير سنگين وزن ازبكي به دادگاه CAS براي پس گرفتن مدال طالي المپيك پكن خود شــكايت كرد. به دنبال تحقيقات گســترده كميته بينالمللي المپيــك درباره آزمايش دوپينگ ورزشــكاران، آرتور تايمازوف، كشتيگير سنگينوزن و پر افتخار ازبكي نيز يكي از افرادي بود كه دوپينگي شناخته شد تا مدال طالي المپيك پكن از اين ورزشكار پس گرفته شود و به بختيار احمدوف روس داده شود.

تايمازوف در اعتراض به اين راي به دادگاه عالي ورزش )CAS( شــكايت كرد و خواستار تغييــر راي درباره اين پرونده شــد. تايمازوف اميدوار اســت تا بتواند مدال از دست رفته خود را دوبــاره باز يابد. آرتــور تايمازوف در المپيك 2004 آتــن و 2012 لندن نيز مدال طال براي ازبكستان كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.