لوو: گوتزه به جام كنفدراسيونها نميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوآخيــم لوو مربــي تيم ملي آلمان تاييد كرد ماريو گوتزه زننده گل قهرماني ژرمنها در جام جهاني 2014 در جــام كنفدراســيونها شــركت نخواهد كرد به اين دليل كه در دوران ريــكاوري از اختالل متابوليسم به سر ميبرد.

لوو در مراســمي در هامبورگ گفت:«ماريو در جام كنفدراسيونها در روســيه ما را همراهي نميكند، او به زمان نياز دارد تا آمادگي الزم را كســب كند و براي تمرينهاي پيشفصل آينده مهيا شــود. او به درمان پاسخ مثبت داده و يك چيز قطعي است اگر ريكاورياش كامل شود، ميتواند دوباره بازي كند.»

گوتزه از ماه فوريه كه تيمش، دورتموند اعــالم كرد دچار اختالل متابوليســمي ناشــناختهاي شده، بازي نكرده اســت. بــه گفته مربي تيم ملي آلمان بــراي گوتزه جاي خوشحالي است كه بداند يك دليل پزشــكي براي بازيهاي ضعيفش وجود داشــته. او بعد از ســه سال ناموفق در بايرنمونيخ به دورتموند برگشت.

در جــام كنفدراســيونها كه از 27 خــرداد تــا 11 تيــر برگزار ميشــود، آلمــان در گــروه B با تيمهــاي اســتراليا، كامــرون و شــيلي مســابقه ميدهد. در گروه اول ايــن مســابقات نيز روســيه، پرتغــال، مكزيك و نيوزيلند حضور خواهند داشت. شــهرهای مسكو، ســنپترزبورگ، ســوچي و كازان ميزباني اين مســابقات را بر عهده دارنــد كه در واقــع پيش درآمدي بــراي جام جهاني 2018 روســيه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.