بارسلونا: آلبا فروشي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــوردي آلبا بازيكن بارســلونا خواهد مانــد و اين باشــگاه اعالم كــرده كه قصد فــروش او را ندارد. اين در حالي اســت كه گفته ميشــد او ممكن اســت از بارسلونا برود و چندين باشگاه هم به دنبال جذبش هستند.

ايــن بازيكــن پرورشيافتــه آكادمي بارسلونا است و چند فصل را هم در والنسيا گذراند. شــايعاتي وجود داشــت مبني بر اينكه او يكي از بازيكناني است كه به همراه لوييس انريكه، در تابســتان از بارسلونا جدا خواهند شد. تغيير در آرايش بازي بارسلونا باعث شــد كه او در بيشــتر بازيهاي نيمه دوم فصل، نيمكتنشين باشد.

بارسلونا هم عالقه خود به تئو هرناندس، مدافع چــپ اتلتيكو مادريد را پنهان نكرده است. هرناندس بهصورت قرضي در آالوس بازي ميكند و كاتاالنها همچنان به دنبال جذب او خواهند بود اما آلبا را نميفروشند. گفته ميشد اين بازيكن 82ساله به اتلتيكو مادريــد خواهد رفت و بارســلونا در ازاي او هرناندس را به خدمت خواهد گرفت.

البته مشــكل اصلي بارسلونا در پست مدافع راســت است، نه چپ. سرخي روبرتو جــاي خالي دني آلوز را پر كرده اســت اما او مدافع راســت تخصصي نيســت و الكس ويــدال، تنها گزينه ديگر بارســلونا در اين منطقه هم دارد مصدوميت شديدي را پشت سر ميگذارد.

به اين ترتيب، بارســلونا در تابســتان بيشــتر به دنبال اين خواهــد بود كه يك مدافع راست بخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.