سرنوشت مگويان چه ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مگويان مدافع ارمنستاني استقالل غير از بازي با صباي قم در نيمفصل دوم فرصت حضور در تركيب اصلي استقالل را پيدا نكرد و همين مساله باعث شده تا شايعه جدايي اين بازيكن از جمع آبيها به گوش برسد.

البته مدافع ارمنســتاني استقالل از ابتــداي نيمفصل دوم مصدوم شــد و غيبت او كامال طبيعي به نظر ميرســيد اما از وقتي كه آسيبديدگي اين بازيكن برطرف شــد و باز هــم منصوريان به او بازي نداد بحث جدايياش ســر زبانها افتاد.

سرمربي اســتقالل فقط در هفته بيست و هفتم به مگويان بازي داد كه باز هم از اين بازيكن رضايت چنداني نداشت و دقيقه 80 او را از بازي بيرون كشــيد. مگويان با توجه بــه رضايت منصوريان از خســرو حيــدري در دفاع راســت و همچنين ميالد زكــي پور در دفاع چپ باز هم شــانس حضور در تركيب اصلي اســتقالل را پيدا نميكند. شايد با توجه به شــرايط و اينكه منصوريان قصد دارد اســكلت اصلي تيم خــود را حفظ كند مگويان ســاز جدايي كوك كند و براي فصل هفدهم حاضر به ماندن نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.