روانخواه: استقالل نمره قبولي گرفته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل براي عنوان نايب قهرماني ليگ بايد با تراكتورسازي بجنگد. اميد روانخواه يكي از پيشكسوتان استقالل با اشاره به مسابقات ليگ برتر و در پاســخ به اين پرسش كه آيا در ليگ شــانزدهم بازيكني را بهعنوان پديده داشــتيم يا خير؟ ميگويد: «متاسفانه فوتبال ما ديگر مثل گذشته نيســت و آن كيفيت ســابق را ندارد. امسال نتوانســتيم از بين بازيكنان جوان پديدهاي داشته باشيم كه به آن افتخار كنيم؛ البته بازيكناني بودند مثل ميالد زكي پور، صادق محرمي و مجتبي حق دوست ولي آن كيفيت الزم را كه براي پديده شــدن بايد داشــته باشــند، در آنها نديديم. شايد يكي از علتهاي آن نبود تيمهاي پايه اســتاندارد در فوتبال ايران اســت كه بتوانند بازيكنان جوان و پراســتعداد را به فوتبال ارائه كنند.» روانخواه در خصوص ديدار امروز آبيپوشــان برابر پديده مشــهد اينطور اظهارنظر ميكند: «اين بازي ميتواند براي كســب سهميه ليگ قهرمانان تاثيرگذار باشد. آبي پوشان بايد با قدرت به مصاف پديده رفته تا با پيروزي برابر اين تيم و موفقيت در آخرين بازي ليگ شــانزدهم شانس كسب سهميه ليگ قهرمانان را داشته باشند.»

بازيكن سابق استقالل در پاسخ به اين پرسش كه آيا خستگي بازيهاي پي در پي ميتواند در ديدار برابر پديده تاثيرگذار باشد، ميگويد: «از ابتداي فصل همه از برنامه ليگ باخبر بودند و ميدانستند كه بايد در ليگ قهرمانان، جام حذفي و ليگ برتر براي موفقيت بجنگند. پس به نظر من خستگي، تنها بهانه اســت و تيمها بايد به گونهاي برنامه ريــزي كنند كه تا پايان فصل با قدرت در ميادين ظاهر شــوند. استقالل تا به اينجا نمره قبولي گرفته است و اگر امتيازات زيادي را در دور رفت از دســت نميداد شــايد شرايط با االن تفاوتهاي بسياري داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.