آمادهسازی برای فصل بعد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل خوزستان- گسترش فوالد

شنبه ،96/2/9 هفته بیســت و نهم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه غدیر اهواز، ساعت: 18 داور: سیدرضا مهدوی كمکها: قهرمان نجفی، یعقوب سخندان

نگاه فنی

ايران ورزشي- دو تيم استقالل خوزستان و گسترش فوالد نه تيمهايي را تهديد ميكنند و نه خطري در كمينشان است. به همين دليل نگاه مربيانشان هم به اين بازي متفاوت است.

سيروس پورموسوي كه حاال تيمش در يكقدمي صعود به مرحله دوم ليگ قهرمانان آســيا قرار گرفته اين بازي و بازي پاياني را به چشم بازي تداركاتي براي تقابل با الجزيره امارات ميداند.

از آن طــرف فراز كمالوند هم فرصتــي در اختيار دارد تا نفراتــش را براي فصل آينده در هميــن دو هفته پاياني مورد ارزيابي قرار دهد. البته كه دو مربي دنبال پيروزي هم هستند كه جايگاهشان را در جدول ردهبندي بهبود بخشند.

چهره های ويژه حسن بيتسعيد

در بــازي هفته گذشــته مقابل فوالد با يــك گل و يك پاس گل بهترين بازيكن شــهرآورد اهواز شــناخته شد. حسن بيتسعيد امروز هم ميتواند مدافعان تيم تبريزي را به زحمت بيندازد.

فرناندو دخسوس

دروازهبــان فصل گذشــته اســتقالل خوزســتان براي دوميــن مرتبه بازي مقابــل تيم ســابقش را تجربه ميكند. او در بــازي رفــت يك گل خــورد اما در نهايــت تيمش به پيــروزي ۲ بر يك رســيد. تقابــل او با همبازيان ســابقش تماشايي ميشود.

تركيب احتمالی

میزبان- دروازهبان: وحيد شيخويسی - مدافعان ميانی: عقيل كعبــی، ابوالفضل عاليی- مدافعان كنارى: پيمان شــيرزادى، ســلمان بحرانی- هافبكها: دانيال ماهينی، فرشاد ساالروند، نانگ، مهدى مومنی، حسن بيتسعيد - مهاجم: آرش افشين میهمان-دروازهبــان: فرناندو دخســوس- مدافعــان ميانی: مرتضی اسدى، سيدمحسن حســينی- مدافعان كنارى: بابك حاتمی، مصطفی اكرامی- هافبكهاى تدافعی: مگنو باتيســتا، عليرضــا نقیزاده- هافبكهاى تهاجمی: داريوش شــجاعيان، رضا خالقی فر، محمد امين درويشی- مهاجم: پريرا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.