سوال روز: بقای صمد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نفت تهران- صبای قم

شنبه ،96/2/9 هفته بیســت و نهم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه تختی تهران، ساعت: 18 داور: بیژن حیدری كمکها: سعید قاسمی، امیررضا آشور ماهانی

نگاه فنی

ايران ورزشي- علي دايي فصل گذشته با صباي قم عنوان پنجمي ليگ را به دست آورد. اما امروز او با نفت تهران اگرچه كارش براي كســب احتمالي ســهميه از ليگ سخت شده اما همچنان نيمنگاهي به اين موضوع دارد.

دايي براي رســيدن به خواســتهاش بايد صبا را شكست دهد. شكســت صبا ميتواند آنها را يك قدم به سقوط نزديك كند. تيم شهر قم اگر امروز برنده از زمين خارج نشود سرنوشت تيم دوم ســقوط كنده به روز آخر كشيده خواهد شد. اما اگر شــاگردان صمد مرفاوي برنده شوند آن وقت اگر سياهجامگان ببازد بقايشان در ليگ قطعي ميشود. اين مسابقه سختترين بازي صبا است.

چهره های ويژه ميالد فراهانى

در روزي كــه صباي قم به پيروزي نياز دارد و مهاجمانش حتما 90 دقيقــه درون 18 قدم نفت تهــران حضور خواهند داشت كار براي ميالد فراهاني دروازهبان اين تيم بسيار سخت و حساس ميشود.

محسن فروزان

صباي قم امــروز نبايد ببازد تا اميدش براي بقا بيشــتر از يكــي دو تيم ديگر باشــد. به همين دليل محســن فروزان بايــد همه توانايــياش را بــه كار گيرد تا دروازهاش بســته بمانــد. او هم مثــل همتايــش در نفت تهــران روز پركاري خواهد داشت.

تركيب احتمالی

میزبان- دروازهبان: ميالد فراهانــی - مدافعان ميانی: ايگور پراهيچ، احمد آلنعمه - مدافعــان كنارى: ميالد فخرالدينی، وحيد حمدىنــژاد - هافبكهاى تدافعی: آندرانيك تيموريان، اكبــر صادقی - هافبكهــاى تهاجمی: ايمــان مبعلی، آرش رضاوند، سجاد شهباززاده - مهاجم: محمد قاضی میهمان-دروازهبان: محســن فروزان- مدافعان ميانی: حنيف عمران زاده، ميرهانی هاشمی - مدافعان كنارى: ميثم مجيدى، اميــد نظامیپور- هافبكها: ميالد ابطحــی، اميد جهانبخش، قاسم دهنوى، سيدمهدى حســينی، كيوان امرايی- مهاجم: رضا عنايتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.