شفق: باشگاه تراكتورسازي غيرقابل واگذاري است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ناصر شــفق كه براساس اســناد موجود، همچنان مالك باشگاه تراكتورســازي اســت و ميتواند يكي از منتقدان اصلي نســبت به برگزاري جلســه براي واگذاري اين باشگاه باشد، حاضر نيست در اين رابطه صحبتي كند. او تنها به بيان اين نكته اكتفا ميكند كه: «باشگاه تراكتورســازي غيرقابل واگذاري است.» شفق با تأكيد به اين موضوع ميگويد: «من در خصوص تراكتورسازي هيچ صحبتي نميكنم. بعيد ميدانم اين باشــگاه قابل واگذاري باشــد. تا آنجا كه من اطالع دارم چنين چيزي امكان پذير نيســت.» شفق البته به نكته ديگري اشاره دارد و از اخباري ميگويد كه احتماال در روزهاي آينده مطرح خواهد شــد: «طبيعتا مراجع ذي صالح در اين خصوص اظهارنظر رســمي خواهند داشــت.» شفق كه سعي دارد اشــاره به اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير نداشــته باشد و صحبتي از جلسهاي كه براي واگذاري تراكتــور برگزار شــده، به ميان نياورد، درباره بحــث واگذاري تأكيد ميكند: «به هرحال من درخصوص تراكتور هيچ اظهارنظري نميكنم اما با توجه به شرايطي كه پيش آمده، اطالع موثق دارم كه اين باشگاه غيرقابل واگذاري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.