اعالم اسامي ملي پوشان زير ۰۲ سال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي صانعي، ســرمربي تيــم ملي زير 0۲ سال پس از انصراف از استعفا و كنارهگيرياش از ايــن تيم اســامي بازيكنان دعوت شــده به اردوي تداركاتــي را به شــرح زيــر اعالم كرد: «اميد ابراهيمي، سعيد رستمي و اميد خاني از خوزستان. سهند رضاپور، حميدرضا كريمي و محمد طاهري از قزوين، مهدي كريمي، بهنام فكور و محمد جامع از مركزي، محمد حيدري و علي خدادادي از البرز، ابوالفضل شــهبازي از تهران، متيــن محمدي از كردســتان، حميد قهرماني از فارس، حمــزه كدخدايي از كرمان، توحيد لطفي از آذربايجان شرقي و سيد حسين رضوي از قم. بازيكنان فوق بايد راس ساعت 0۲ روز شنبه نهم ارديبهشت ماه خود را به كادر فني در مركــز ملي فوتبال ايــران معرفي كنند. اين اردو تا 14 ارديبهشت ماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.