به اميد باجناقها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حــاال ديگر منصوريــان ميتواند با خيــال راحت به تمديد قرارداد اميد ابراهيمي فكر كند. اميد استقالليها اگر چه ديگر آن بازيكني نيست كه جايزه بهترين هافبك ليگ پانزدهم را تصاحب كرد اما عملكرد اين فصلش هم جوري نبوده كه آقاي سرمربي را از او نااميد كند. اميــد ابراهيمــي نــه فقــط در اســتقالل بيشــترين دقايــق حضــور در ميــدان را دارد، بلكــه عملكــردش چشــم كنفدراســيون فوتبــال آســيا (ايافســي) را هم گرفته. تازهترين خبر درباره اميد ابراهيمي اين است كه او پنجشنبه به جرگه متاهلين پيوســت و خبر ازدواجش وقتي جذابتر ميشود كه بدانيم او با خواهر همسر خسرو حيدري ازدواج كرده است. اميد و خســرو هميشه روابط دوستانهاي با هم داشتهاند كه ايــن اتفاق قطعا آنها را به يكديگر نزديكتر خواهد كرد و با توجه به قرارداد سه ساله خسرو حيدري، ميتواند تضميني باشد بر تمديد قرارداد اميد ابراهيمي كه منصوريان براي از دست دادنش نگران است. زوج خســرو - ابراهيمــي اولين باجناقهاي تاريخ باشــگاه استقالل محسوب ميشود. البته اگر باجناقي محمود فكري و علي نظريجويباري را از ذهن دور كنيم. باجناقي بازيكن و يكي از مســووالن ســابق اســتقالل هم مدتها سوژه رسانهها بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.