تاوان سنگين تمرين نكردن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دوباره پرســپوليس و دوباره اعتصــاب؛ اتفاقي كه ظاهرا پرسپوليســيها به تكرار آن در هر فصل نيت كردهاند. بي هيچ توجهي به اينكه اعتصابها بر ســر پرســپوليس چه ميآورد، بيآنكه به دريافتيها و وظيفهشان توجهي داشته باشــند. همه چيز از دوشنبه شروع شد. روزي كه قرار بود شــاگردان برانكو تمرينهاشــان را براي بازي با ذوبآهن شــروع كنند و به يكباره اما با تصميمي جمعي و از پيش تعيين شده، از شركت در تمرين خودداري كردند. آنهــا با وجود حضــور در مجموعه ورزشــي خيريهعمل، ترجيح دادند به جاي تمرين اعتراضشان به مسائل مالي را بــا كادرفنــي در ميان بگذارند و ســپس محل تمرين را تــرك كنند. البته كه دو بازي باقيمانــده از ليگ برابر ذوبآهن و ســياهجامگان اصال براي پرسپوليس اهميت ندارد اما آنها بازي سرنوشتساز و حياتي با الوحده امارات را در پيش دارند و طبعا طرح چنين مسائلي در اين مقطع ميتواند حكم «ســم» را براي پرســپوليس ايفا كند. اين نگراني وقتي شدت ميگيرد كه بدانيم پرسپوليسيها هر بار دســت به اعتصاب زدهاند، مسابقه مهم بعد از آن را با ناكامي به پايان رساندهاند. پرسپوليســيها در چند ســال اخير چندين بار به بهانه مشكالت مالي دست از تمرين كشيدهاند و البته در تمامي موارد تاوان ســختي پس دادهاند. آخرين باري كه قرمزها بعد از اعتصاب نقرهداغ شــدند، پيش از شــهرآورد اخير تهران بود. در روزي كه همه فكر ميكردند پرســپوليس در يك پيروزي راحت حريف ديرينهاش را شكست خواهد داد، ايــن اتفاق رخ نداد و سرخپوشــان بدجوري مجازات شدند. باخت سه گله به استقالل كه تا پيش از آن در نيمه پاييني جدول قرار داشــت، قطعا تلخترين تجربه پرسپوليس در يكي از شــيرينترين فصول تاريخ اين باشــگاه به شمار ميآيد؛ اتفاقي كه قطعا دســت كشــيدن از تمرينها در وقوع آن بيتاثير نبود. پيش از آن هم پرسپوليس در ليگ ســيزدهم بابت اعتصابهاي بدموقعشان به شدت تنبيه شــده بود. در آن فصل سرخپوشــان در دو نوبت اقدام به اعتصاب كردند؛ بار اول پيش از شــهرآورد برگشت بود كه در نهايت آن مســابقه بدون گل مساوي شد و مرتبه دوم هم قبل از تقابل با فجرسپاســي كه آن بازي هم با تساوي يك بر يك به پايان رسيد. شايد اگر پرسپوليسيها ســه سال پيش و قبل از اين دو بازي مهم بحث مسائل مالي را پيش نميكشيدند و تمركز تيم را به هم نميزدند، فقط با يك پيروزي ميتوانســتند جــام قهرماني را باالي ســر ببرند. اتفاقــي كه رخ نداد و حاال هم دوباره در آســتانه بازي مرگ و زندگي با الوحده، فيل رفقا ياد هندوستان كرده و سراغ تتمه حسابشان را گرفتهاند؛ آنچه شايد دو هفته ديگر حسابي آنها را پشيمان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.